utorok 4. februára 2020

EU: Kybernetická bezpečnosť 5G sietí

Európska komisia (EK) posudzovala spoločný súbor zmierňujúcich opatrení dohodnutých členskými štátmi Európskej únie (EÚ) na riešenie bezpečnostných rizík súvisiacich s rozšírením 5G, piatej generácie mobilných sietí na základe požiadavky Európskej rady na zosúladený prístup k bezpečnosti 5G a nasledujúce odporúčanie EK z marca 2019. 

Členské štáty identifikovali riziká a slabé miesta na vnútroštátnej úrovni a uverejnili spoločné hodnotenie rizík EÚ. Prostredníctvom súboru nástrojov sa zaväzujú napredovať spoločným spôsobom na základe objektívneho posúdenia identifikovaných rizík a primeraných zmierňujúcich opatrení. Svojim oznámením Európska komisia prijala príslušné opatrenia v rámci svojich právomocí a žiada, aby sa do 30. apríla 2020 prijali kľúčové opatrenia. Zatiaľčo účastníci trhu sú do veľkej miery zodpovední za bezpečné zavádzanie 5G a členské štáty sú zodpovedné za národnú bezpečnosť, bezpečnosť sietí 5G je záležitosťou strategického významu pre celý jednotný trh a technologickú suverenitu EÚ. Dôsledne koordinovaná implementácia súboru nástrojov je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby podniky a občania EÚ mohli bezpečne využívať všetky výhody novej technológie. 

5G bude hrať kľúčovú úlohu v budúcom rozvoji európskeho digitálneho hospodárstva a spoločnosti. Bude hlavným činiteľom umožňujúcim digitálne služby v kľúčových oblastiach života občanov a dôležitým základom pre digitálne a ekologické transformácie. S celosvetovými príjmami 5G odhadovanými na 225 miliárd EUR v roku 2025 je 5G pre Európu kľúčovým prínosom pre konkurencieschopnosť na svetovom trhu a jej kybernetická bezpečnosť je kľúčová pre zabezpečenie strategickej autonómie EU. Ide o miliardy prepojených objektov a systémov, a to aj v kritických odvetviach, akými sú energetika, doprava, bankovníctvo a zdravotníctvo, ako aj o priemyselné kontrolné systémy, ktoré prenášajú citlivé informácie a podporujú bezpečnostné systémy. Zároveň vďaka menej centralizovanej architektúre, inteligentnému počítačovému výkonu na hrane, potrebe ďalších antén a zvýšenej závislosti od softvéru, siete 5G ponúkajú viac potenciálnych vstupných bodov pre útočníkov. Hrozby kybernetickej bezpečnosti sú pritom na vzostupe a sú stále sofistikovanejšie. Veľa kritických služieb tak bude závisieť od 5G, preto má zabezpečenie bezpečnosti sietí pre celú EÚ najvyšší strategický význam.

Aj nový prieskum Eurobarometra ukázal, že povedomie o počítačovej trestnej činnosti sa zvyšuje, pričom 52 % respondentov uvádza, že tieto sú pomerne dobre alebo veľmi dobre informovaní o počítačovej trestnej činnosti, a to z 46% v roku 2017.