streda 19. februára 2020

EU: Vyše 100 miliónov eur pre LIFE

Európska komisia vyčlenila 101,2 milióna EUR na najnovšie projekty v rámci programu LIFE. Financie sú určené na podporu 10 rozsiahlych projektov v oblasti životného prostredia a klímy v deviatich členských štátoch: na Cypre, v Estónsku, Francúzsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Českej republike a Španielsku. 

Integrované projekty členským štátom pomáhajú dodržiavať právne predpisy Európskej únie (EÚ) v šiestich oblastiach: príroda, voda, vzduch, odpad, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy. Investícia do programu LIFE má zmobilizovať viac ako 6,5 miliárd EUR z doplnkových fondov, keďže členské štáty môžu využívať aj iné zdroje financovania EÚ vrátane poľnohospodárskych, regionálnych a štrukturálnych fondov, programu Horizont 2020, ako aj vnútroštátnych fondov a investícií zo súkromného sektora. 

Rozsiahle projekty podporia Európsku ekologickú dohodu a ambície EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Pomôžu obnoviť a zachovať ekosystémy a druhy, na ktorých sme všetci závislí, posunúť sa smerom k obehovému hospodárstvu, zlepšiť ovzdušie a kvalitu vody, podporiť udržateľné financovanie a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy v Európe.

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancoval vyše 5.400 projektov v celej EÚ a tretích krajinách. Rozpočet na roky 2014 - 2020 je stanovený na 3,4 miliardy EUR v bežných cenách. Pokiaľ ide o budúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 - 2027, Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %.