štvrtok 30. apríla 2020

EU: Opatrenia v bankovníctve

Európska komisia prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam aj podnikom v celej Európskej únii. Obsahuje výkladové oznámenie o účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ, ako aj cielené zmeny bankových pravidiel EÚ s rýchlym efektom.

Európska komisia navrhla niekoľko cielených zmien bankových prudenciálnych pravidiel EÚ s rýchlym efektom (nariadenie o kapitálových požiadavkách) v záujme maximalizovania schopnosti bánk poskytovať úvery a absorbovať straty súvisiace s koronavírusom. Komisia navrhuje prijať výnimočné dočasné opatrenia na zmiernenie bezprostredného dosahu vývoja súvisiaceho s koronavírusom, a to úpravou harmonogramu uplatňovania medzinárodných účtovných štandardov na kapitál bánk, zvýhodňovaním verejných záruk poskytnutých počas tejto krízy, odložením dátumu uplatňovania vankúša ukazovateľa finančnej páky a úpravou spôsobu vylúčenia určitých expozícií z výpočtu ukazovateľa finančnej páky. Komisia takisto navrhuje začať skôr s uplatňovaním viacerých dohodnutých opatrení, ktoré podnietia banky k financovaniu zamestnancov, malých  stredne veľkých spoločností a projektov v oblasti infraštruktúry.

Oznámenie potvrdzuje nedávne vyhlásenia týkajúce sa využívania flexibility v účtovných a prudenciálnych pravidlách, ktoré vydal Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európska centrálna banka. Komisia nabáda banky a orgány dohľadu, aby využívali flexibilitu v účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ. V oznámení sa napríklad potvrdzuje – a oceňuje – flexibilita pravidiel EÚ, pokiaľ ide o verejné a súkromné moratóriá na splátky úverov (usmernenia EBA z 2. apríla). V oznámení sa takisto zdôrazňujú oblasti, v ktorých sa banky vyzývajú, aby konali zodpovedne, napríklad tým, že upustia od vyplácania dividend akcionárom, alebo že prijmú konzervatívny prístup k vyplácaniu pohyblivej zložky odmeňovania. Oznámenie takisto upozorňuje na to, ako môžu banky pomáhať podnikom a občanom prostredníctvom digitálnych služieb vrátane bezkontaktných a digitálnych platieb.