streda 29. apríla 2020

Radíme: Digitálne právne úkony

Uzatvoriť zmluvu či realizovať iné právne úkony je možné aj z pohodlia home officu, v ktorúkoľvek hodinu a prakticky zadarmo.

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS  upozornila na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (4Asan/3/2016): za písomnosť sa považuje aj zaslanie emailu, SMS alebo faxu, pričom základnou podmienkou je, aby došlo k zachyteniu textu právneho úkonu na hmotnom podklade, z ktorého je možné identifikovať obsah právneho úkonu a osobu, ktorá tento právny úkon urobila (išlo o uloženie sms správy do pamäti telefónu). Najvyšší súd Slovenskej republiky (2Sžo/505/2009) extenzívne rozšíril výklad pojmu elektronický podpis aj na „obyčajný elektronický podpis“, teda aj na také jeho formy, ktoré zákon nedefinuje, ako napr. jednoduché uvedenie mena a priezviska odosielateľa na záver emailovej komunikácie, alebo podpisový vzor, ktorý sa automaticky pripojí k odosielanej emailovej správe, alebo akékoľvek iné znaky a označenia, ktoré zmluvné alebo iné strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať odosielateľa. Predmetné druhy elektronických podpisov je nevyhnutné považovať za elektronický podpis v zmysle významu tohto pojmu.

Občiansky zákonník pripúšťa možnosť realizovať právny úkon elektronickými prostriedkami, čím zrovnoprávňuje písomnosti urobené na papierovom nosiči a písomnosti urobené elektronicky na technickom nosiči. Ak sa strany čo aj len konkludentne dohodnú na používaní elektronických prostriedkov na vzájomnú komunikáciu, tak medzi posudzovaním písomností (dátových správ) a písomností na papierovom nosiči nie je rozdiel. 

Ak však nechcete, aby sa otázkou platnosti Vami realizovaného elektronického právneho úkonu musel zaoberať v súdnom konaní až najvyšší súd, máte možnosť svoj elektronický dokument podpísať tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V takom prípade je písomná forma právneho úkonu zachovaná vždy, čo explicitne vyplýva priamo z občianskeho zákonníka. Výhodou KEP je aj skutočnosť, že na ním podpísané elektronické dokumenty sa už nevyžaduje dodatočné osvedčenie pravosti podpisu. Všetky dokumenty tak podpisujete „so silou“ notársky overeného podpisu.