pondelok 11. mája 2020

EU: Boj proti praniu špinavých peňazí

Európska komisia zverejnila akčný plán konkrétnych krokov, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, aby mohla lepšie presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vykonávať nad nimi dohľad a koordinovať ich. 

Akčný plán je založený na šiestich pilieroch:
  1. Účinné uplatňovanie pravidiel EÚ: Európska komisia bude naďalej pozorne monitorovať, ako členské štáty vykonávajú pravidlá EÚ s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne pravidlá zodpovedali čo najvyšším štandardom. Akčný plán zároveň nabáda Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), aby v plnej miere využil svoje nové právomoci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
  2. Jednotný súbor pravidiel EÚ: Hoci sú aktuálne pravidlá EÚ rozsiahle a účinné, členské štáty majú tendenciu ich uplatňovať každý inak. Rozchádzajúci sa výklad pravidiel preto vedie v systéme k medzerám, ktoré môžu zneužiť páchatelia trestnej činnosti. V snahe napraviť situáciu Európska komisia v prvom štvrťroku 2021 navrhne harmonizovanejší súbor pravidiel.
  3. Dohľad na úrovni EÚ: Za dohľad nad pravidlami EÚ v tejto oblasti aktuálne zodpovedá jednotlivo každý členský štát, v dôsledku čoho sa v spôsobe dohľadu nad týmito pravidlami môžu objaviť nedostatky. V prvom štvrťroku 2021 Európska komisia navrhne zriadiť orgán dohľadu na úrovni EÚ.
  4. Koordinačný a podporný mechanizmus pre finančné spravodajské jednotky členských štátov: Finančné spravodajské jednotky zohrávajú v členských štátoch kľúčovú úlohu pri identifikácii transakcií a činností, ktoré by mohli súvisieť s trestnou činnosťou. V prvom štvrťroku 2021 Európska komisia navrhne vytvorenie mechanizmu EÚ, ktorý pomôže ešte intenzívnejšie koordinovať a podporovať činnosť týchto orgánov.
  5. Presadzovanie trestnoprávnych ustanovení a výmeny informácií na úrovni EÚ: Na to, aby sa zabezpečila náležitá výmena informácií, je nevyhnutná justičná a policajná spolupráca postavená na nástrojoch a inštitucionálnych dojednaniach EÚ. V boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu môže svoju úlohu zohrávať aj súkromný sektor. Európska komisia vydá usmernenie o úlohe verejno-súkromných partnerstiev, v ktorom spresní a objasní výmenu informácií.
  6. Úloha EÚ v globálnom meradle: EÚ sa v rámci Finančnej akčnej skupiny a po celom svete aktívne zapája do vytvárania medzinárodných štandardov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. EÚ bude musieť predovšetkým zmeniť svoj prístup k tým tretím krajinám, ktoré majú nedostatky vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ktoré sú preto hrozbou pre jednotný trh. Nová metodika, ktorá bola vydaná spolu s akčným plánom, na to poskytuje potrebné nástroje. Kým sa táto revidovaná metodika nezačne uplatňovať, aktualizovaný zoznam EÚ bude viac zodpovedať poslednému zoznamu Finančnej akčnej skupiny (FATF).
V úsilí o inkluzívnu diskusiu o forme týchto politík začala Európska komisia verejné konzultácie o akčnom pláne. Orgány, zainteresované strany a občania majú na poskytnutie svojich názorov na túto problematiku čas do 29. júla t. r.