štvrtok 9. júla 2020

EU: Klimaticky neutrálne hospodárstvo

Aby sa stala Európa klimaticky neutrálnou do roku 2050, potrebuje transformovať svoj energetický systém so 75 % emisií skleníkových plynov EÚ. Prijaté stratégie EÚ v oblasti integrácie energetických systémov a vodíka majú vydláždiť cestu k efektívnejšiemu a vzájomne prepojenému energetickému sektoru, ktorý bude poháňaný dvojitými cieľmi čistejšej planéty a silnejšieho hospodárstva. Predstavujú nový investičný program v oblasti čistej energie v súlade s balíkom opatrení EÚ na obnovenie novej generácie EÚ a európskou dohodou o ochrane zelene.  

Stratégia EÚ pre integráciu energetických systémov poskytne rámec pre prechod na zelenú energiu. Integrácia energetického systému znamená, že systém je plánovaný a prevádzkovaný ako celok, ktorý spája rôzne nosiče energie, infraštruktúry a sektory spotreby. Tento prepojený a flexibilný systém bude efektívnejší a zníži náklady pre spoločnosť. Napríklad to znamená systém, v ktorom by elektrina, ktorá poháňa európske autá, mohla pochádzať zo solárnych panelov na našich strechách, zatiaľ čo naše budovy sú udržiavané v teple teplom z neďalekej továrne a továreň je poháňaná čistým vodíkom vyrábaným z pobrežia. veterná energia.

Táto stratégia má tri hlavné piliere:
  1. „Kruhový“ energetický systém, ktorého jadrom je energetická účinnosť. V stratégii sa určia konkrétne opatrenia na praktické uplatnenie zásady „energetickej účinnosti“ a na efektívnejšie využívanie miestnych zdrojov energie v budovách alebo komunitách. Pri opätovnom využití odpadového tepla z priemyselných miest, dátových stredísk alebo iných zdrojov a energie vyrobenej z biologického odpadu alebo z čistiarní odpadových vôd existuje značný potenciál. Dôležitou súčasťou týchto reforiem bude vlna obnovy.
  2. Väčšia priama elektrifikácia sektorov konečného použitia. Keďže odvetvie energetiky má najväčší podiel na obnoviteľných zdrojoch energie, mali by sme stále viac využívať elektrinu tam, kde je to možné: napríklad pre tepelné čerpadlá v budovách, elektrické vozidlá v doprave alebo elektrické pece v určitých odvetviach. Medzi viditeľné výsledky bude patriť sieť jedného milióna nabíjacích staníc elektrického vozidla spolu s rozšírením slnečnej a veternej energie.
  3. V odvetviach, v ktorých je elektrifikácia zložitá, sa v stratégii presadzujú čisté palivá vrátane obnoviteľného vodíka a trvalo udržateľných biopalív a bioplynu. Komisia navrhne nový klasifikačný a certifikačný systém pre obnoviteľné a nízkouhlíkové palivá.
Stratégia stanovuje 38 opatrení na vytvorenie integrovanejšieho energetického systému. Patrí medzi ne revízia existujúcich právnych predpisov, finančná podpora, výskum a zavádzanie nových technológií a digitálnych nástrojov, usmernenie pre členské štáty o fiškálnych opatreniach a postupné rušenie dotácií na fosílne palivá, reforma riadenia trhu a plánovanie infraštruktúry a zlepšené informovanie spotrebiteľov. Analýza existujúcich prekážok v týchto oblastiach bude informovať o našich konkrétnych návrhoch, napríklad o revízii nariadenia TEN-E do konca roku 2020 alebo o revízii smernice o zdaňovaní energie a regulačného rámca trhu s plynom v roku 2021.

V integrovanom energetickom systéme môže vodík podporovať dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, výroby energie a budov v celej Európe. Stratégia EÚ v oblasti vodíka sa zaoberá tým, ako premeniť tento potenciál na realitu prostredníctvom investícií, regulácie, tvorby trhu a výskumu a inovácií. Vodíkový sektor môže poháňať odvetvia elektriny, ktoré nie sú vhodné na elektrifikáciu a ktoré poskytujú skladovanie na vyrovnanie premenlivých tokov obnoviteľnej energie, ale to sa dá dosiahnuť iba koordinovanou činnosťou medzi verejným a súkromným sektorom na úrovni EÚ. Prioritou je rozvoj obnoviteľného vodíka, ktorý sa vyrába hlavne pomocou veternej a slnečnej energie. V krátkodobom a strednodobom horizonte sú však potrebné ďalšie formy nízkouhlíkového vodíka, aby sa rýchlo znížili emisie a podporil rozvoj životaschopného trhu.

Tento prechod si bude vyžadovať postupný prístup:
  • Od roku 2020 do roku 2024 sa bude podporovať inštalácia najmenej 6 gigawattov obnoviteľných vodíkových elektrolyzérov v EÚ a výroba až jedného milióna ton obnoviteľného vodíka.
  • Od roku 2025 do roku 2030 sa vodík musí stať neoddeliteľnou súčasťou integrovaného energetického systému s najmenej 40 gigawattov obnoviteľných vodíkových elektrolyzérov a výrobou až 10 miliónov ton obnoviteľného vodíka v EÚ.
  • Od roku 2030 do roku 2050 by technológie obnoviteľného vodíka mali dosiahnuť zrelosť a mali by sa vo veľkom rozsahu využívať vo všetkých ťažko dekarbonizujúcich odvetviach.
S cieľom pomôcť pri plnení tejto stratégie Európska komisia otvára Európsku alianciu pre čistý vodík s vedúcimi predstaviteľmi priemyslu, občianskej spoločnosti, národnými a regionálnymi ministrami a Európskou investičnou bankou. Aliancia vybuduje investičný plynovod na rozšírenú výrobu a podporí dopyt po čistom vodíku v EÚ. S cieľom zamerať podporu na najčistejšie dostupné technológie bude komisia pracovať na zavedení spoločných noriem, terminológie a certifikácie založených na emisiách uhlíka počas životného cyklu, zakotvených v existujúcich právnych predpisoch v oblasti klímy a energetiky av súlade s taxonómiou EÚ pre udržateľné investície. Komisia navrhne politické a regulačné opatrenia na vytvorenie istoty investorov, uľahčenie zavádzania vodíka, podporu potrebnej infraštruktúry a logistických sietí, prispôsobenie nástrojov plánovania infraštruktúry a podporu investícií, najmä prostredníctvom plánu obnovy EÚ novej generácie.