streda 8. júla 2020

SR: Na Slovensku zbankrotovalo už vyše 44.000 ľudí

V júni 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 816 osobných bankrotov a v druhom štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol 2.834. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) je to o 22,06 percenta menej než v predchádzajúcom, prvom štvrťroku 2020 s 3.636 osobnými bankrotmi. V medziročnom porovnaní v druhom štvrťroku 2020 zbankrotovalo až o 34,67 percenta menej dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, kedy súdy rozhodli o oddlžení 4.338 občanov Slovenska. 

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom s 1.055 osobnými bankrotmi predstavujú osobné bankroty v júni t.r. pokles o 22,65 percenta. V medziročnom porovnaní s júnom 2019 s 1.430 vyhlásenými osobnými bankrotmi sa ich počet v júni 2020 znížil až o 42,94 percenta. V druhom štvrťroku tohto roku počet osobných bankrotov dosiahol 2.834, čo je v porovnaní s predchádzajúcim, prvým štvrťrokom 2020 s 3.636 osobnými bankrotmi o 22,06 percenta menej. Počet osobných bankrotov v druhom štvrťroku 2020 ešte výraznejšie klesol v medziročnom porovnaní – až o 34,67 percent, keď v druhom štvrťroku 2019 súdy rozhodli o oddlžení 4.338 občanov.

Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote vydaných v júni 2020 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 807 dlžníkov (98,90 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo 9 dlžníkov (1,10 %). V júni 2020 bolo 751 osobných bankrotov (92,03 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 65 osobných bankrotov (7,97 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.

V júni 2020 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom kraji – 203. Nasledoval Trnavský kraj so 132, Nitriansky kraj so 111 a Prešovský kraj so 101 osobnými bankrotmi. Najmenej rozhodnutí o oddlžení vydali súdy v Žilinskom– 55 a v Banskobystrickom kraji – 59. S výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja počet osobných bankrotov vo všetkých ostatných krajoch medziročne klesol, najviac – o 81,09 percenta v Banskobystrickom kraji a o 74,18 percenta v Žilinskom kraji. Zatiaľ čo v Trnavskom kraji počet osobných bankrotov medziročne stúpol o 10 percent, v Bratislavskom kraji medziročný nárast počtu osobných bankrotov v júni 2020 dosiahol až 238,33 percenta.

Z celkového počtu osobných bankrotov v júni 2020 pripadalo na mužov 521 (63,85 %) a na ženy 295 (36,15 %) osobných bankrotov. V medziročnom porovnaní sa podiel mužov a žien na osobných bankrotoch v júni 2020 zmenil o 3,78 percentuálneho bodu, keď u žien klesol a u mužov vzrástol. Najväčšou skupinou dlžníkov so 159 osobnými bankrotmi boli v júni 2020 muži vo veku 40 – 49 rokov (30,52 % z celkového počtu mužov) a v rovnakej vekovej kategórii aj ženy s 91 osobnými bankrotmi (30,85 % z celkového počtu žien). Prvýkrát medzi mužmi zbankrotoval aj jeden deväťdesiatnik. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v júni 2020, malo 20 (3,84 %) dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 8 (2,71 %) dlžníčok. 

Od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2020 zbankrotovalo na Slovensku 44.642 dlžníkov. Zároveň v júni 2020 súdy zrušili 1.081 konkurzov vyhlásených v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 1.000 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro a 81 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.