utorok 7. júla 2020

On-line: Agrodotácie na Slovensku

Vlastníci pozemkov si môžu na jednom mieste overiť, kto na ich pôdu poberal agrodotácie prostredníctvom takzvaných priamych podpôr. Rozšírené údaje o poľnohospodárskej pôde budú pomôckou aj pri uzatváraní nájomných zmlúv. Ide o výsledok dlhodobej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.

Na mapovom portáli podľa MPRV pribudli tri nové agro vrstvy, a to hranice užívania ohraničujúce pozemky, na ktoré boli žiadané priame podpory s uvedením konkrétneho žiadateľa, ďalej obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území, ako aj bonitované pôdno-ekologické jednotky, ktoré vyjadrujú kvalitu a vyčísľujú produkčno-ekologický potenciál pôdy. Prostredníctvom niekoľkých krokov je možné zistiť nielen údaje o vlastníkovi pozemku, ale už aj to, či a aký subjekt na tento pozemok žiadal agrodotácie, za akú obvyklú výšku nájomného sa pozemky v danom katastri prenajímali a do akej bonitnej triedy samotný pozemok patrí. Mapový portál je prepojený s portálom Finstat, čo umožňuje rýchlo získať bližšie informácie o žiadateľovi, ktorý na vybraný pozemok poberá agrodotácie. Jedným klikom sa tak dá zistiť napríklad to, či na pozemku hospodári schránková firma či zadlžený poľnohospodár.

Na webovej stránke ÚGKK SR si po voľbe "mapový klient ZBGIS" kliknutím na farebný symbol vedľa poľa na vyhľadávanie môžete zmeniť tému na "kataster nehnuteľností". Kliknutím na ľavý bočný panel si ďalej zvolíte "vrstvy a podkladové mapy", následne "agro vrstvy" a po ich rozkliknutí je možné dostať sa k zoznamu vrstiev, ktoré si opäť aktivujete zaškrtnutím. K agro vrstvám sa dá dostať aj cez webovú stránku MPRV SR. Stačí kliknúť na tlačidlo "agromapy ZBGIS" v pravom bočnom paneli, ktoré priamo presmeruje na mapový portál.