pondelok 6. júla 2020

On-line: Digitálne vzdelávanie

Totálne zatvorenie škôl počas pandémie COVID-19 prinieslo slovenské školstvo do situácie, v ktorej sa doteraz nielen nikdy neocitlo, ale s akou ani nepočítalo. Napriek tomu väčšina učiteľov označila seba aj svoje školy v prieskume za viac pripravené ako nepripravené. 

Viaceré školy začali modernizovať svoje fungovanie už pred rokmi. Postupne prichádzali on-line žiacke knižky, elektronické tabule, no a v menšom množstve aj vzdelávací obsah určený pre digitálne prostredie. Prírodovední učitelia v prieskume Nadácie Dionýza Ilkoviča (jún 2020, 570 učiteľov prírodných vied zo základných a stredných škôl - učitelia matematiky, fyziky, informatiky a chémie) potvrdili svoju rýchlosť a vynaliezavosť v hľadaní spôsobu, ako učiť na diaľku: ¾ z nich dokázali funkčné on-line vyučovanie rozbehnúť do dvoch týždňov. Až 77 % učiteľov používalo na vyučovanie vlastnú techniku. Podobne 90 % učiteľov si vytváralo vlastný obsah, ktorý následne mohli používať aj iní kolegovia. Iba necelá štvrtina opýtaných využívala obsah od ministerstva školstva. Za najčastejšie používané nástroje na vyučovanie učitelia označili platformu Edupage a telekonferenčné nástroje Zoom, MS Teams či Skype. 

Celkovo 90 % učiteľov sa zhodlo, že on-line vyučovanie je pre nich oveľa náročnejšie ako klasická škola. Pritom 60 % nevidí veľký rozdiel v efektivite on-line vzdelávania a klasického vyučovania. Na to, aby mohli cez počítač plnohodnotne vzdelávať, potrebujú najmä počítačové zručnosti, technické vybavenie, dostatok času a tiež špeciálny obsah. Zároveň až 90 % z opýtaných si myslí, že by bolo dobré, aby sa on-line vzdelávanie vyučovalo na pedagogických fakultách. Potenciál on-line mimoškolskej činnosti vidí takmer ¾ opýtaných učiteľov. Viac ako 70 % však počas korony nedostalo žiadnu podporu na udržanie krúžkov v on-line prostredí. Podpora mimoškolských aktivít je na Slovensku dlhodobým problémom. Podľa 80 % učiteľov je mimoškolská činnosť podporovaná málo, väčšina tvrdí, že je podporovaná veľmi málo alebo vôbec.