štvrtok 9. júla 2020

SR: Menej konkurzov aj reštrukturalizácie

V druhom štvrťroku 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 36 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a povolené boli 4 reštrukturalizácie. Podľa CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) sa v porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 počet vyhlásených konkurzov v druhom štvrťroku 2020 znížil o vyše 26 % a v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o viac ako 40 %. Počet konkurzov sa v druhom štvrťroku 2020 medziročne vyrovnal historickému minimu z roku 2007. 

Počet reštrukturalizácií povolených v druhej štvrtine tohto roka je v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 o 20 percent nižší a v porovnaní s predchádzajúcim, prvým štvrťrokom 2020 klesol až o 60 percent. Od roku 2006 do konca júna 2020 bolo na Slovensku vyhlásených 4 206 konkurzov a povolených bolo 850 reštrukturalizácií.

V druhom štvrťroku 2020 bolo najviac konkurzov vyhlásených v skupine odvetví veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (12). Reštrukturalizácie súdy povolili v troch skupinách odvetví, najviac (2) v priemysle.  Najviac konkurzov súdy v druhom štvrťroku 2020 vyhlásili v Košickom (8) a v Prešovskom kraji (7), najmenej (2) v Bratislavskom a v Žilinskom kraji. Reštrukturalizácie boli povolené v štyroch krajoch: Banskobystrickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v druhom štvrťroku 2020 boli všetky konkurzy (100 %) vyhlásené na majetok podnikateľov - právnických osôb. Rovnako aj všetky reštrukturalizácie (100 %) boli povolené podnikateľom - právnickým osobám. 

V analýze sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz. Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.