pondelok 31. augusta 2020

Aktuálne: Rúška v školách aj výnimky

Ako budú žiaci na školách od začiatku nového školského roka nosiť rúška? Nové nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR  bude platiť dva týždne, teda od 2. septembra od 06.00 hod. do 14. septembra do 18.00 hod. Informujeme aj o výnimkách z povinného nosenia rúška.
Výnimky z nosenia rúšok získali žiaci prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak však aj tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie sa jednoznačne odporúča. Rúško rovnako nebudú musieť nosiť žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo so sluchovým postihnutím. Naopak povinnosť nosiť rúška pribudne pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, napríklad asistentom učiteľa alebo špeciálnym pedagógom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež bude povinnosťou u osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. K zrušeniu výnimky sa pristúpilo z dôvodu, že mnohí túto výnimku zneužívali.

Rúško naďalej nebudú musieť nosiť deti do troch rokov veku, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania. Rovnako rúško nebudú musieť mať poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby pri výkone športu, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, osoby nevesty a ženícha pri svadbe, deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu, účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu, osoby vo wellness a umelých kúpaliskách, účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne dva metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.