piatok 4. septembra 2020

SR: Pod dočasnou ochranou 225 podnikateľských subjektov

V auguste 2020 rozhodli súdy o poskytnutí dočasnej ochrany pre 31 podnikateľských subjektov a na základe vlastnej žiadosti zrušili ochranu 2 firmám. Podľa štatistík analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) od 12. mája do konca augusta 2020 dočasnú ochranu využíva na Slovensku celkovo už 225 podnikateľských subjektov. 

V uvedenom období súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 256 podnikateľských subjektov, 29 z nich zrušili dočasnú ochranu na základe ich vlastnej žiadosti a 2 subjektom dočasnú ochranu zrušil súd. „V auguste o dočasnú ochranu požiadalo zatiaľ najmenej podnikateľských subjektov. V porovnaní s 95 žiadosťami v máji sa záujem o túto formu štátnej pomoci prepadol o vyše 67 percent“, uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička. Najväčšou spoločnosťou, ktorá dočasnú ochranu podnikateľov začala využívať v auguste 2020, je z hľadiska obratu spoločnosť VEGUM a. s. so sídlom v Dolných Vesteniciach (od 15 do 29,999 miliónov eur). 

Najpočetnejšiu skupinu využívajúcou dočasnú ochranu tvorí 47 firiem, ktoré sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov, za ňou nasleduje 27 spoločností z oblasti priemyselnej výroby a rovnaký počet firiem z oblasti stavebníctva. Z celkového počtu podnikateľských subjektov, ktoré dočasnú ochranu využívajú, ich najviac (27,11 %) sídli v Bratislavskom kraji (61) a v Banskobystrickom kraji (37, 16,44 %); najmenej využívateľov dočasnej ochrany sídli v Trnavskom kraji (12, 5,33 %) a v Trenčianskom kraji (15, 6,67 %). 

Dočasná ochrana je určená poctivým podnikateľom, ktorí sa kvôli pandémii korona vírusu ocitli v zlej ekonomickej situácii. Pre žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany to znamená viacero výhod, napr.: veritelia nemôžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu a prerušuje sa konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu a ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu; exekúcie začaté po 12. marci 2020 sa prerušujú; nie je možné začať výkon záložného práva na majetok podnikateľa; podnikateľovi nemôže byť vypovedaná žiadna zmluva z omeškania podnikateľa s plnením. Ak o ukončenie dočasnej ochrany nepožiada podnikateľ skôr, alebo o jej zániku nerozhodne súd, dočasná ochrana podľa zákona zaniká 1. októbra, prípadne na konci roka 2020. Dočasnú ochranu podnikateľov definuje Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol vyhlásený 25. marca 2020 s účinnosťou od 12. mája 2020.