piatok 7. augusta 2020

EU: Aplikácie na sledovanie pohybu

Mobilné aplikácie síce môžu prispieť k úspešnému postupu proti koronavírusu, zároveň ale vyvolávajú otázky ohľadom súkromia ich používateľov. Európsky parlament pripomenul, že tieto aplikácie musia byť vyvíjané s najväčšou opatrnosťou. Pri takej citlivej záležitosti, akou je zaznamenávanie kto sa s kým stretáva, vydala svoje odporúčania aj Európska komisia. 

Európsky parlament zdôraznil, že akékoľvek digitálne opatrenia proti pandémii musia byť v súlade s ochranou súkromia a platnou legislatívou. Aplikácie by nemali byť povinné a mali by mať jasne stanovený koniec platnosti, aby sa dali po skočení pandémie jednoducho odinštalovať. Poslanci vyzdvihli aj nutnosť anonymizácie údajov a varovali na pred ich možných zneužitím. Zozbierané údaje by sa podľa nich nemali ukladať do žiadnych centrálnych databáz a za žiadnych okolností by sa nemali využívať na komerčné účely. 

EÚ a viaceré členské štáty zaviedli na mapovanie a zmierňovanie pandémie viaceré digitálne opatrenia. Za najsľubnejšie Európska komisia označila aplikácie, ktorú umožnia spätne vystopovať, s kým sa ich používateľ stretol. Nefungujú na základe lokalizácie alebo na technológiách, akou je napríklad Bluetooth. Používateľa vedia varovať, ak sa pohyboval v blízkosti nakazených ľudí bez toho, aby zaznamenávali jeho polohu. Spoločne s ďalšími metódami, napríklad dotazníkmi, môžu poskytnúť užitočné informácie o šírení pandémie bez zbytočných zásahov do súkromia. Oproti tomu sledovacie aplikácie, ktorú fungujú na základe geolokalizácie, zaznamenávajú presnú polohu a pohyb používateľa - a to všetko v reálnom čase. Podľa Európskej komisie však príliš zasahujú do súkromia. 

Jediná aplikácia v telefóne by mohla používateľovi prinášať najnovšie informácie o vývoji pandémie, obsahovať jednoduchého sprievodcu o tom, ako sa chrániť alebo fórum na rýchle skontaktovanie sa s lekármi. Anonymizované dáta môžu okrem toho pomôcť identifikovať, ako je zasiahnutá tá ktorá oblasť. Zostáva však otvorená otázka ochrany súkromia. Európska komisia spoločne s členskými štátmi a európskymi orgánmi na ochranu súkromia pripravila pokyny a nástroje pre vývoj týchto aplikácií, ktoré by mali zabezpečiť potrebnú mieru bezpečnosti. Pokyny na zabezpečenie ochrany osobných údajov sú základnou súčasťou usmernení Európskej komisie. Tá trvá na tom, aby všetky aplikácie spĺňali pravidlá EÚ, predovšetkým nariadenie GDPR a pravidlá bezpečnosti v digitálnom prostredí. V máji Európska komisia zahrnula používanie týchto aplikácie medzi inštrukcie na obnovenie cestovania po Európe. Aplikácie by mali byť podľa nej kompatibilné a použiteľné všade v Európe. V júni začali členské štáty upúšťať od prísnych opatrení na obmedzenie cestovania. V rámci toho súhlasili s tým, že sa postarajú o bezpečnú výmenu informácií z týchto aplikácií, aby mohli ľudia používať svoje národné aplikácie po celej EÚ. Toto nadväzuje na bezpečnostné a technické pokyny z mája, aby aplikácie spolupracovali. 

Pokyny EÚ ohľadne sledovacích aplikácií 
  • Aplikácie musia schvaľovať národné orgány, ktoré nesú zodpovednosť za ich súlad s európskymi pravidlami na ochranu údajov. 
  • Používatelia musia mať plnú kontrolu nad svojimi dátami. Inštalovanie aplikácií musí byť dobrovoľné a používať sa môžu len dovtedy, pokiaľ to je nevyhnutné. 
  • Využívať sa môžu len údaje relevantné pre daný účel. Nesmie sa sledovať poloha užívateľa. 
  • Osobné údaje sa môžu uschovávať len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné. 
  • Údaje by mali byť uložené len na zariadení používateľa a mali by byť šifrované. 
  • Aplikácie musia fungovať aj v iných krajinách EÚ. 
  • Do celého procesu musia byť plne zapojené národné úrady na ochrany údajov.