štvrtok 6. augusta 2020

EU: Vyšetrovanie fúzie Fitbit s Google

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť navrhované nadobudnutie spoločnosti Fitbit spoločnosťou Google podľa nariadenia Európskej únie (EÚ) o fúziách z dôvodu, že navrhovaná transakcia by ďalej posilnila postavenie spoločnosti Google na trhoch s online reklamou zvýšením už tak veľkého množstva údajov, ktoré by mohla použiť na prispôsobenie zobrazovaných reklám. 

Po prvom vyšetrovaní má Európska komisia (EK) obavy z dosahu transakcie na poskytovanie online vyhľadávacích a zobrazovacích reklamných služieb (predaj reklamného priestoru na výslednej stránke internetového vyhľadávacieho nástroja alebo na iných internetových stránkach), ako aj o poskytovaní služieb „adtech“ (analytické a digitálne nástroje používané na uľahčenie programového predaja a nákupu digitálnej reklamy). Nadobudnutím spoločnosti Fitbit by Google získala databázu spravovanú Fitbit o zdraví a zdatnosti svojich používateľov ako aj technológie na vývoj databázy podobnej databáze Fitbit. Zdá sa, že v tejto fáze preskúmania transakcie zo strany EK sú údaje zozbierané prostredníctvom nositeľných odevov na zápästí dôležitou výhodou na trhoch online reklamy. Zvýšením dátovej výhody spoločnosti Google pri prispôsobovaní reklám, ktoré zobrazuje prostredníctvom svojho vyhľadávacieho nástroja a zobrazovania na iných internetových stránkach, by bolo pre konkurentov ťažšie porovnávať online reklamné služby spoločnosti. Transakcia by tak vytvorila prekážky vstupu a rozšírenia konkurentov spoločnosti Google o tieto služby, čo by v konečnom dôsledku poškodilo inzerentov a vydavateľov, ktorí by čelili vyšším cenám a mali by na výber menej možností. 

V tejto fáze vyšetrovania sa EK domnieva, že Google: 
  • má dominantné postavenie v poskytovaní reklamných služieb online vyhľadávania v krajinách EHP (s výnimkou Portugalska, pre ktoré nie sú dostupné trhové podiely); 
  • má silné postavenie na trhu v oblasti poskytovania online grafických reklamných služieb aspoň v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, najmä pokiaľ ide o grafické reklamy mimo sociálnych sietí; 
  • má silné postavenie na trhu v oblasti poskytovania adtech služieb v EHP. 
  • Komisia teraz uskutoční hĺbkové vyšetrenie účinkov transakcie s cieľom určiť, či sa potvrdili jej počiatočné obavy z narušenia hospodárskej súťaže týkajúce sa trhov online reklamy. 

Komisia okrem toho ďalej preskúma: 
  • účinky kombinácie databáz Fitbit a Google a schopností v sektore digitálnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je v Európe stále v rodiacej sa fáze; 
  • a či by spoločnosť Google mala schopnosť a motiváciu zhoršiť interoperabilitu nosičov súperov s operačným systémom Android pre smartfóny spoločnosti Google, keď bude vlastniť spoločnosť Fitbit. 
  • Počas počiatočného vyšetrovania EK úzko spolupracovala s orgánmi hospodárskej súťaže na celom svete, ako aj s Európskym výborom pre ochranu údajov. Komisia bude v tejto spolupráci pokračovať aj počas hĺbkového vyšetrovania. 

Transakcia bola EK oznámená 15. júna 2020. Google predložil záväzky na riešenie obáv 13. júla 2020. Záväzok spočíval vo vytvorení dátového sila, ktoré predstavuje virtuálne ukladanie údajov, kde určité údaje zozbierané prostredníctvom nositeľného zariadenia zariadenia by boli vedené oddelene od všetkých ostatných súborov údajov v rámci spoločnosti Google. Údaje v zásobníku by boli obmedzené na použitie na reklamné účely spoločnosti Google. Komisia sa však domnieva, že záväzok údajového sila navrhnutý spoločnosťou Google nepostačuje na jasné vyvrátenie vážnych pochybností zistených v tejto fáze, pokiaľ ide o účinky transakcie. Okrem iného je to preto, že nápravné opatrenie týkajúce sa údajového sila nezahŕňalo všetky údaje, ku ktorým by spoločnosť Google pristupovala v dôsledku transakcie a bolo by to užitočné na reklamné účely. Komisia má teraz 90 pracovných dní, do 9. decembra 2020, na prijatie rozhodnutia. Začatie hĺbkového vyšetrovania nemá vplyv na konečný výsledok vyšetrovania.