štvrtok 6. augusta 2020

SR: Vyše 30 miliónov eur na zamestnávanie ľudí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo o projektoch na podporu nezamestnaných, najmä mladých. Práve ľudia do 29 rokov si často pre nedostatočnú prax ťažšie hľadajú zamestnanie. Ministerstvo im podáva pomocnú ruku podporou vytvárania pracovných miest aj zvyšovaním motivácie. 

V rámci národného projektu Úspešne na trhu práce sa zamestnávateľom, ktorí vytvoria pracovné miesto pre mladého nezamestnaného na minimálne 9 mesiacov, poskytne finančný príspevok na jeho mzdu vo výške maximálne 638,40 eur mesačne počas 6 mesiacov. Zamestnávateľ je pritom povinný udržať vytvorené pracovné miesto najmenej v dĺžke polovice obdobia, za ktoré dostáva príspevok. Ak bude zamestnávateľ dostávať príspevok 12 mesiacov, musí udržať toto miesto ďalší polrok. Druhou aktivitou tohto projektu je poskytovanie príspevkov mladým bez práce, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Tí dostanú od úradu na rozbehnutie vlastného podnikania 3.500 eur. Musia sa však zaviazať, že budú svoju činnosť vykonávať minimálne jeden rok. V rámci tohto projektu sa plánuje podporiť približne 2.500 mladých nezamestnaných do 29 rokov. 

Podporí sa aj aktivita mladých nezamestnaných do 29 rokov pri hľadaní práce. V rámci národného projektu Reštart pre mladých UoZ 2 môžu požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok k mzde, ak si sami nájdu zamestnanie. Prvých 6 mesiacov budú dostávať každý mesiac 126,14 eura, ďalších 6 mesiacov 63,07 eura. Zámerom je motivovať ich prijať prácu aj za nižšiu mzdu, ktorá ich doteraz mohla odrádzať od nástupu do zamestnania. Podporiť sa má takmer 1.200 nezamestnaných. 

Spúšťa sa tiež podpora pre nezamestnaných v najmenej rozvinutých okresoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti, ktorí uvažujú o začatí samostatnej zárobkovej činnosti. V rámci opatrenia 3 národného projektu Cesta na trh práce 2 môžu požiadať úrad práce o príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti v rôznych odvetviach. Ak budú garantovať udržateľnosť svojej činnosti na minimálne dva roky, úrad im pošle v dvoch splátkach 5.600 eur. Pomôcť sa touto formou môže približne 440 nezamestnaným. 

Od 20. júla t.r. môžu zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať mladého nezamestnaného do 29 rokov a poskytnúť mu prax, požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny aj o finančný príspevok na jeho mzdu, aj mentorovanie. Podmienkou je, že pre neho vytvoria nové pracovné miesto na minimálne 6 mesiacov, resp. na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky sa mu poskytujú najviac 9 mesiacov. Príspevok na mzdu zamestnanca je vo výške 95 % celkovej ceny práce, maximálna 784, 16 eura. Na každého mentora môže zamestnávateľ dostať najviac 98,02 eura. Úrad prispeje aj na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky či náradie, a to najviac 71,92 eura. 

Tieto projekty boli pripravované v období, kedy miera nezamestnanosti na Slovensku dosahovala historické minimá. Pandémia koronavírusu však trh práce pozmenila, čo si žiada aj inú formu pomoci. Ministerstvo preto plánuje v najbližších mesiacoch pripravovať nové projekty, ktoré budú odrážať aktuálne potreby tak, aby pomohlo nájsť prácu čo najväčšiemu počtu nezamestnaných.