streda 23. septembra 2020

Aktuálne: Súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri

Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia Slovenskej republiky poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby písomný súhlas so zápisom/výmazom do/z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. 

Registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným preverí sám v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, či sa voči osobe zakladateľa eviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, a preto sa udeľovanie súhlasu Sociálnej poisťovne so zápisom alebo výmazom spoločnosti stane nadbytočné. Do 30. septembra 2020 Sociálna poisťovňa vydáva na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby súhlas so zápisom/výmazom do/z obchodného registra v tých prípadoch, ak je fyzická alebo právnicka osoba ku dňu udelenia súhlasu uvedená v zozname dlžníkov, avšak len z dôvodu, že zoznam ešte nebol aktualizovaný a osoba nebola po úhrade dlhu zo zoznamu odstránená.

Pri zániku spoločnosti sa od 1. októbra 2020 nebude vyžadovať preverenie evidovaného nedoplatku na poistnom na sociálne poistenie. Evidovaným nedoplatkom na poistnom na sociálne poistenie pritom bude aj suma nižšia ako 5 eur. Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, hľadí sa na neho, ako keby mal evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie.