štvrtok 24. septembra 2020

EU: Ochrana pred karcinogénnymi chemikáliami

Každoročne sa v Európskej únii (EÚ) objaví zhruba 120.000 prípadov rakoviny z povolania v dôsledku vystavenia karcinogénom v práci, čo vedie každý rok zhruba k 80.000 úmrtiam. Na zlepšenie ochrany pracovníkov pred rakovinou Európska komisia navrhla ďalšie obmedzenie expozície karcinogénnym chemikáliám. Podľa odhadov bude vďaka novým pravidlám lepšie chránených vyše 1,1 milióna pracovníkov v rôznych sektoroch. 

Smernica o karcinogénoch a mutagénoch sa pravidelne aktualizuje na zohľadnenie nových vedeckých dôkazov a technických údajov. V troch predošlých aktualizáciách sa riešilo vystavenie pracovníkov 26 chemikáliám. Štvrtý návrh pridáva nové alebo revidované expozičné limity v pracovnom prostredí pre tieto látky: akrylonitril (nový limit), zlúčeniny niklu (nový limit), benzén (znížený limit). Zavedenie nových alebo revidovaných expozičných limitov akrylonitrilu, niklových zlúčenín a benzénu v pracovnom prostredí bude pre pracovníkov jasným prínosom. Predíde sa prípadom rakoviny a iných závažných chorôb z povolania, zlepší sa ich zdravie i kvalita života. Návrh však prináša pozitíva aj pre podniky, keďže sa znížia náklady v dôsledku zlého zdravotného stavu a rakoviny z povolania vyplývajúce z absencií a platieb v rámci poistenia. O návrhu bude teraz rokovať Európsky parlament a Rada.

Návrh je prvou iniciatívou záväzku Európskej komisie bojovať proti rakovine v rámci pripravovaného európskeho plánu na boj proti rakovine. Komisia sa zaviazala zintenzívniť boj proti rakovine a do konca roka 2020 predstaví európsky plán na boj proti rakovine. Ten podporí členské štáty pri zlepšovaní prevencie, diagnostiky, liečby a riešenia rakoviny v EÚ a zmierni nerovnosti v otázkach zdravia v rámci členských štátoch i medzi nimi. Ďalšie posilňovanie ochrany pracovníkov pred rakovinou z povolania je o to dôležitejšie, že podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je rakovina hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním v EÚ: 52 % ročných úmrtí v dôsledku pracovných podmienok sa v súčasnosti pripisuje rakovinovým ochoreniam z povolania, zatiaľ čo na ochorenia obehovej sústavy pripadá 24 %, na iné choroby 22 % a zranenia predstavujú 2 %.