pondelok 26. júla 2021

SR: Vývoj spotrebiteľských cien v júni 2021

Podľa Štatistického úradu SR sa v júni t. r. rast cien na Slovensku zdynamizoval, ceny boli medziročne vyššie o 2,9 %, najviac od februára 2020. Vzrástli ceny za bývanie, najmä položky ovplyvnené cenami stavebných materiálov (imputované nájomné) a opäť ceny potravín o 1,3 % aj ceny nealko nápojov o 2,8 %. Na celkovú infláciu pôsobili tiež vyššie ceny pohonných hmôt o viac než pätinu.

Medzimesačne ceny vzrástli o 0,6 %, tempo rastu voči predošlému mesiacu bolo o niečo pomalšie (0,8 %). Spomedzi 12 odborov spotrebného koša ceny vzrástli vo všetkých okrem vzdelávania. Najvýraznejší vplyv mali vyššie ceny v dvoch najvýznamnejších zložkách - v odbore bývanie a energie a v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny v odbore bývanie a energie medzimesačne vrástli o 1,1 %. Vplyv na to mali najmä vyššie ceny v zložke (skupine) - imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 2,6 %. Toto zvýšenie naďalej ovplyvňovali drahšie stavebné materiály. Rýchlejšie rástli aj ceny na údržbu a opravu obydlia (o 1,7 %). V júni pokračoval rast cien potravín s miernejším tempom ako v máji, počas šiesteho mesiaca sa zvýšili o 0,5 %. Vyššie ceny malo šesť z deviatich sledovaných zložiek (tried), najmä však ovocie o 3,4 %, oleje a tuky o 1,5 % a mäso o 1,2 %. Z potravín klesli ceny chleba a obilnín, mlieka, syrov a vajec aj cukor a cukrovinky. Po dvoch mesiacoch poklesu opäť rástli ceny nealkoholických nápojov o 1,8 %, hlavne ceny minerálnych vôd, nealko nápojov a štiav. K medzimesačnému výsledku výrazne prispeli aj vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, v ktorých ubytovacie služby vzrástli o 1,1 % a stravovacie služby o 0,9 %. V odbore rekreácia a kultúra sa zvýšili ceny rekreačných a športových služieb o 1,7 % aj organizované dovolenkové zájazdy o 2,6 %.

Medziročná hodnota inflácie v júni stúpla na 2,9 %, naďalej bola ovplyvnená odbormi s nižšou váhou v spotrebnom koši. Aj v júni na vyššom celkovom raste cien sa podieľali najmä ceny palív a mazadiel (medziročne o 21,7 %) v rámci odboru doprava, čo je z časti vplyvom bázického efektu - pred rokom pod vplyvom prvej vlny pandémie ceny palív prudšie klesli. Rástli tiež ceny za nákup dopravných prostriedkov (motorových vozidiel, motocyklov aj bicyklov) a cestná osobná doprava. Už štvrtý mesiac ovplyvňuje infláciu aj rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnený zvýšením cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 16,5 %) a v júni tiež nový vplyv vyšších cien destilátov (o 2,5 %). Ceny v najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – odbor potraviny a nealkoholické nápoje zaznamenali prvýkrát v tomto roku medziročný rast o 1,4 %. Z deviatich sledovaných zložiek (tried) v rámci skupiny potraviny boli ceny pod úrovňou minulého roka iba dve - ovocie o 5,2 % a cukor a cukrovinky o 0,1 %. Medziročne platili spotrebitelia viac najmä za zeleninu o 7,9 %, oleje a tuky o 7 % a najnovšie za nealko nápoje o 2,8 %. V odbore bývanie a energie, ktorý predstavuje najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných zložiek (odborov) spotrebného koša, sa rast cien zdynamizoval na 1,2 %. Tlmiaci účinok zlacnenia energií od začiatku roka aktuálne prerušil najmä ďalší rast cien stavebných materiálov, ktorý sa odrazil vo zvýšení imputovaného nájomného o 6,3 % (v máji to bolo 3,9%). Nad hodnotu 5 % medziročne vzrástli aj ceny za údržbu a opravu obydlia.
Vplyv na celkovú úroveň inflácie mali tiež rastúce ceny v rámci odboru reštaurácie a hotely, stravovacie služby o 3,7 % a ubytovacie služby o 2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júni oproti máju zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,6 %, domácnostiach dôchodcov o 0,8 % a v nízkopríjmových domácnostiach o 0,5 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9 %, za domácnosti dôchodcov o 2,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %. V súhrne za šesť mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny v priemere zvýšili o 1,6 %. Medziročne za šesť mesiacov sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 1,5 %, za domácnosti dôchodcov o 1,3 %.