streda 24. augusta 2022

Výzva: Dotácie na zelené projekty

Environmentálny fond spustil novú výzvu na 40 miliónov eur, v rámci ktorej môžu slovenské obce do dvetisíc obyvateľov získať dotáciu na budovanie vodárenských zdrojov, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. O dotáciu sa môže uchádzať 1.400 obcí, prioritne tie, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach. Kľúčovou zmenou má byť poskytovanie výhodných úverov samosprávam a poskytovanie dotácií na podporu teplárenstva z Modernizačného fondu.

Minimálna výška dotácie v oblasti budovania vodárenskej infraštruktúry na jednu žiadosť je 501 tisíc eur, maximálna 3 mil. eur. V prípade záujmového združenia právnických osôb je maximálna výška dotácie 6 mil. eur, minimálna výška spolufinancovania je 5 %. Žiadatelia predložia jedno čestné prehlásenie namiesto 6 dokumentov. V procese hodnotenia žiadostí budú zvýhodnené tie obce, ktoré predložia projektovú dokumentáciu nie staršiu ako 5 rokov od podania žiadosti a zabezpečia vyššiu mieru spolufinancovania projektu (aspoň 7 %). 

Ministerstvo životného prostredia SR umožňuje mestám, obciam a vyšším územným celkom získať výhodné pôžičky predovšetkým na vybudovanie vodozádržných opatrení, zelených striech, zatepľovanie verejných budov, výsadbu zelene či podporu obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility. V roku 2022 je celková výška úverov 50 miliónov eur s úrokovou sadzbou vo výške 0,1 % p. a. Dĺžka financovania úverov je do 20 rokov s možnosťou predĺženia. Záväzky z úveru z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí alebo VÚC. Možnosť vyplatiť úver z dodatočne schválenej dotácie od Envirofondu.

Slovenskí výrobcovia tepla môžu využiť 149,5 milióna eur na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Žiadateľmi, môžu byť výrobcovia tepla alebo výrobcovia tepla, ktorí sú zároveň výrobcami elektrickej energie. O nenávratný finančný príspevok možno požiadať od 26. júla 2022, a to výlučne elektronicky cez systém https://envirofond.egrant.sk. Oprávnenými aktivitami sú výstavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení, investičné projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov – energetických distribučných sietí – v rámci systémov centralizovaného zásobovania teplom. Minimálna výška poskytnutej dotácie pre jednotlivé aktivity je 500 tisíc eur, maximálna výška dotácie je 15 mil. eur pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny a 20 mil. eur pre energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom na jeden podnik a jeden investičný projekt. Oprávnené obdobie na realizáciu aktivít projektu je maximálne do 54 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.