piatok 30. septembra 2022

EU: Zmluvy samostatne zárobkovo činných osôb

Európska komisia prijala usmernenia o uplatňovaní právnych predpisov Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovných podmienok samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov. Objasňujú, kedy sa môžu určité samostatne zárobkovo činné osoby spojiť, aby kolektívne vyjednávali v snahe dosiahnuť lepšie pracovné podmienky bez toho, aby porušili pravidlá hospodárskej súťaže EÚ.

Usmernenia predovšetkým objasňujú, že:
  • Právo hospodárskej súťaže sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v situácii porovnateľnej so situáciou pracovníkov. Patria medzi ne samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, ktoré: i) poskytujú služby výlučne alebo prevažne jednému podniku; ii) pracujú po boku pracovníkov a iii) poskytujú služby digitálnej pracovnej platforme alebo prostredníctvom nej.
  • Komisia nebude presadzovať pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v prípade kolektívnych zmlúv samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré majú slabú vyjednávaciu pozíciu. Je to napríklad vtedy, keď samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov čelia nerovnováhe vo vyjednávacej sile v dôsledku rokovaní s ekonomicky silnejšími spoločnosťami alebo keď kolektívne vyjednávajú podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ.
Komisia bude prostredníctvom Európskej siete pre hospodársku súťaž a špecializovaných stretnutí s európskymi sociálnymi partnermi monitorovať, ako sa tieto usmernenia zohľadňujú na vnútroštátnej úrovni. Komisia svoje usmernenia preskúma ešte pred rokom 2030. Sú súčasťou opatrení zameraných na zabezpečenie primeraného riešenia pracovných podmienok pracovníkov platforiem, medzi ktoré okrem iného patrí návrh smernice, ktorý predložila Európska komisia, a oznámenie o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Rozsah pôsobnosti usmernení sa však neobmedzuje len na samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov, ktoré pracujú prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, ale vzťahuje sa aj na situácie samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré pôsobia v off-line hospodárstve.