piatok 30. septembra 2022

Upozorňujeme: Potvrdenia o žití

Dôchodcovia s bydliskom v štátoch, ktoré nepatria ku skupine EÚ/EHP, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo, majú do 15. októbra 2022 povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári.

Tlačivo Potvrdenie o žití, ktoré majú do 15. októbra Sociálnej poisťovni doručiť dôchodcovia z „mimoeurópskej“ cudziny, musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne im Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za III. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. júla 2022 do 30. septembra 2022. Tlačivá Potvrdenie o žití zaslala Sociálna poisťovňa týmto dôchodcom ešte v januári t. r. Tlačivo je k dispozícii v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Ďalšie žitie bude potrebné preukázať v januári 2023. V tomto mesiaci preukazujú žitie aj poberatelia dôchodku s bydliskom v členských štátoch EÚ/EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve s výnimkou Českej republiky, pri ktorej si Sociálna poisťovňa informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.

Od 1. januára 2004 sa dôchodky poukazujú do cudziny, a to aj do štátov, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení Potvrdenia o žití. Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách.