streda 10. mája 2017

IKT: Prečo nie je informatika atraktívna?
Nezáujem, obavy z náročnosti, chýbajúca motivácia... Podľa prieskumu IVO iba 15% mladých ľudí vo veku 18 – 26 rokov sa rozhodlo študovať, príp. už vyštudovalo informatiku alebo príbuzný technický odbor (elektrotechniku, robotiku, mechanotroniku, telekomunikácie a pod.).

Naopak, až 44% mladých síce o tejto možnosti na základnej alebo strednej škole uvažovalo, ale nakoniec sa rozhodlo inak. Ďalších 41% o možnosti študovať informatiku alebo niečo súvisiace ani neuvažovalo. Za nízkou atraktívnosťou štúdia informatiky je predovšetkým nezáujem, resp. záujem mladých o niečo iné. Tento argument uviedlo až 32 % opýtaných.

Ďalšími dôvodmi sú obavy z jeho náročnosti, ktorými argumentuje každý piaty respondent (22%) a nedostatočná motivácia. Okolo 15% mladých tvrdí, že na základnej alebo strednej škole ich nikto nemotivoval, ani neponúkal možnosť ďalšieho štúdia informatiky alebo obdobného technického oboru. Ojedinelé nie sú ani rozhodnutia nepokračovať ďalej v štúdiu na vysokej škole. Týka sa to každého desiateho respondenta. Medzi ďalšie dôvody „prečo nie informatika“ sú obavy z uplatnenia v mieste bydliska (7%), nízka počítačová gramotnosť (6%) alebo vplyv rodičov na budúce povolanie (5%).