pondelok 17. júla 2017

EU: Nižšie náklady na širokopásmové pripojenie
Európska komisia prijala rozhodnutie o postúpení Belgicka, Chorvátska a Slovenska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie (smernica 2014/61/EÚ). Členské štáty mali smernicu previesť to svojich národných právnych poriadkov do 1. Januára 2016.

Komisia požiada Súdny dvor, aby na tieto tri krajiny uložil penále z omeškania za každý deň odo dňa vynesenia rozsudku, až kým smernica nenadobudne účinnosť v ich národnom práve. Konanie o porušení povinnosti proti Belgicku, Chorvátsku a Slovensku začala Komisia v marci 2016 a potom im v septembri 2016 poslala odôvodnené stanoviská. Ani jeden z týchto štátov neoznámil všetky opatrenia potrebné na transpozíciu smernice. Iba Chorvátsko medzičasom uistilo EK, že posledná časť smernice, ktorú ešte treba transponovať, sa oficiálne schváli  v piatok 14. júla t.r.

Smernica o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie môže ušetriť cca 30% nákladov na zavedenie vysokorýchlostného internetu. Obsahuje napríklad pravidlá využívania súčasných pevných infraštruktúr (vedenia, stožiarov, veží a pod.) vysokorýchlostného internetu. Rieši tiež koordináciu stavebných prác v rôznych odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky, odpadových vôd, dopravy a ďalších. Vytvoria sa tak podmienky na efektívnejšie rozmiestnenie novej pevnej infraštruktúry a lacnejšie siete. Až 80% nákladov totiž tvoria stavebné práce - napr. kopanie ciest, kde sa položí vedenie širokopásmového pripojenia.