pondelok 4. decembra 2017

Aktuálne: Elektronické nahlasovanie emisií skleníkových plynov

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá nastaví prehľadný systém obchodovania s ročne pridelenými emisnými kvótami AEA, určí spôsoby použitia výnosov z ich predaja a zavedenie nahlasovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom elektronického systému.   

Európska únia pridelí Slovensku ročne zhruba 25 miliónov ton emisných kvót AEA na pokrytie dopravy, poľnohospodárstva a odpadov, ale aj na individuálne vykurovanie domácností. Slovensko z tohto prideleného množstva spotrebuje ročne zhruba 21 miliónov. Systém nahlasovania údajov o skleníkových plynoch v rámci EU ETS sa na Slovensku zjednoduší. Po novom sa prevádzkovatelia a ďalší účastníci schémy obchodovania budú registrovať a predkladať vybrané údaje prostredníctvom elektronického systému. Ten bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky alebo správ o overení a monitorovacích plánov.

Zmenami prejde aj obchodovanie s emisnými kvótami mimo EU ETS - individuálne vykurovanie domácností, malá energetika, doprava, pôdohospodárstvo a odpady (kvóty AEA). Novela zákona ich umožní Slovensku predať. Z dôvodu využitia flexibility predaja návrh zákona definuje pojem emisné kvóty AEA, určuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správcu emisných kvót AEA, ako aj spôsob predaja emisných kvót AEA formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Výnosy z predaja emisných kvót budú príjmom Environmentálneho fondu.