utorok 5. decembra 2017

SR: Služby centrálneho registra exekúcií využívajú občania aj firmy

Register exekúcií využilo za rok jeho existencie 7.823 občanov a 1.029 firiem. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha, alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre. 

Zároveň do registra vstúpilo 1.029 právnických osôb, priemerne si každá z nich zisťovala 95 prípadov. V exekučnej databáze môžu bezplatne vyhľadávať aj orgány verejnej moci, ktoré vykonali za rok 419.643 prístupov. Spoločne teda centrálny register exekúcií zaznamenal 533.085 požiadaviek na lustráciu. Okrem individuálneho zisťovania umožňuje register aj nepretržité sledovanie exekúcií na zadaný subjekt. Tieto služby využilo 14 občanov a 6 firiem.

Ak občan, firma alebo orgán verejnej moci potrebuje z registra výpis, použiteľný na právne účely, môže si ho vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov alebo požiadať o jeho zaslanie poštou. O výpis požiadalo 276 občanov, 138 firiem a 1.090-krát aj orgány verejnej moci. Register je na webovej stránke www.cre.sk. Po uhradení administratívneho poplatku je v ňom možné vyhľadávať podľa priezviska a dátumu narodenia alebo bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014 v rámci zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. Od 1. júla 2016 je register prístupný verejnosti.