štvrtok 22. februára 2018

Aktuálne: Menšia byrokracia už tento rok

Vláda SR schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). 

Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného registra a živnostenského registra.  Účinnosť nadobudne od 1. júla tohto roka, zmení 167 zákonov, 68 vyhlášok a 8 opatrení a 12 nariadení vlády, ktoré hovoria o tom, že tieto výpisy v papierovej forme musia občania a podnikatelia predkladať. Úrady si ich vďaka registrom, ktoré budú mať k dispozícií, budú vedieť skontrolovať v reálnom čase. Ľudia vďaka tomu ušetria 13 miliónov eur len na poplatkoch, čase a cestovných nákladoch.

V roku 2017 si vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov. Hoci v obchodnom alebo súkromnom styku ešte tieto výpisy môžu byť vyžadované, štát a verejná správa ich už pýtať od občanov nebudú môcť. V prípade, že sa tak stane, organizáciám bude hroziť pokuta podľa zákona o e-Governmente. Na začiatku bude úradom pomáhať v zavádzaní integrácií či prechodných riešení, avšak následne aj  dohliadať na to, ako budú svoje povinnosti plniť úrad vicepremiéra. Plánuje  rokovať aj s komerčným sektorom, ktorý takéto výpisy stále vyžaduje.