pondelok 19. februára 2018

e-Schránka: Rozhodnutia o dôchodkoch

Sociálna poisťovňa informovala poberateľov dôchodkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, že rozhodnutie o zvýšení dôchodku od 1. januára 2018 im zaslala iba do aktivovanej elektronickej schránky. 

Rozhodnutia o zvýšení dôchodkov boli do elektronických schránok zasielané od 27.12.2017 do 17.1.2018, čiže každý majiteľ aktivovanej e-schránky takéto rozhodnutie už dostal. Týmto poberateľom dôchodkov tak už nebolo rozhodnutie o zvýšení dôchodku zaslané poštou. Celkovo Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2018 valorizovala 1.716.599 dôchodkov, z toho 6.305 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov odoslala poberateľom elektronicky do e-schránok.

Povinnosť Sociálnej poisťovne zasielať elektronické dokumenty, vrátane rozhodnutí o zvýšení dôchodkovej dávky, do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).