štvrtok 22. februára 2018

SR: Návrat odborníkov zo zahraničia

V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33 pracovných pozícií a na Slovensko sa vrátilo 5 špičkových odborníkov. Stále zostáva otvorená možnosť prijatia ďalších 13 odborníkov.

Informácie o stave implementácie podpornej schémy predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovanie vlády SR. Ministerstvo má záujem o ďalšie fungovanie podpornej schémy, pričom by mala obsahovať nové, jasnejšie nastavenia, ktorými sa odbúra prípadná administratívna záťaž. Snahou bude tiež zjednodušiť spôsob uchádzania sa o pozície Slovákmi pôsobiacimi v zahraničí. Mohlo by ísť predovšetkým o úpravu podmienok, ktoré musia spĺňať uchádzači o podporu v rámci schémy (napr. o odstránenie podmienky, že uchádzač nesmel mať žiaden pracovnoprávny vzťah v SR počas troch rokov pred podaním žiadosti o podporu zo schémy), ako aj niektorých ďalších procesov.

Na podporu návratu odborníkov zo zahraničia je vyčlenených ročne jeden milión eur do roku 2018. Štát takto motivuje absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobia v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Absolventi prestížnych zahraničných škôl, ktorí majú menej ako 40 rokov a v posledných troch rokoch u nás nepracovali, sú motivovaní sumou 10.000 eur. Slováci, ktorí pracujú na vedúcej alebo inej významnej pozícii v zahraničí vyše 10 rokov, môžu dostať až 50.000 eur. Peniaze im majú poslúžiť napríklad na náklady spojené s presťahovaním či na kompenzáciu nefinančných strát ako prerušenie sociálnych väzieb. Zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 6 mladých odborníkov a 7 expertov.