pondelok 19. februára 2018

EU: Ochrana na sociálnych sietiach

Facebook, Twitter a Google+ zverejnili zmeny vykonané na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pre viac ako štvrť miliardy používateľov v EÚ sú už aj v tejto forme prínosom. 

Spotrebitelia v EÚ tak môžu využívať právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode, alebo budú môcť podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie v Kalifornii. Zmeny však len čiastočne spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa. Facebook a hlavne Twitter iba čiastočne vyriešili závažné problémy týkajúce sa ich zodpovednosti a toho, ako sú používatelia informovaní o možnom odstránení obsahu či ukončení zmluvy. Pokiaľ ide o postup „oznamovania a prijímania opatrení“ používaný orgánmi na ochranu spotrebiteľa na účely oznámenia nezákonného obsahu a podania žiadosti o jeho odstránenie, zmeny sú tiež nedostatočné. Zatiaľ čo Google+ vytvoril protokol a stanovil lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí, Facebook a Twitter súhlasili iba s poskytnutím osobitnej mailovej adresy, na ktorú môžu vnútroštátne orgány oznamovať porušenie práva. Nezaviazali sa však riešiť takéto žiadosti v určitých lehotách.

V novembri 2016 sa začali realizovať opatrenia v oblasti presadzovania práva v reakcii na viacero sťažností od spotrebiteľov, ktorí sa pri používaní týchto webových stránok stali obeťami podvodov a na ktorých sa uplatňovali podmienky o poskytovaní služieb nerešpektujúce právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Prevádzkovatelia sociálnych médií odvtedy konkrétne súhlasili so zmenou:
- podmienok poskytovania služieb obmedzujúcich alebo úplne vylučujúcich zodpovednosť sociálnych sietí v súvislosti s plnením danej služby,
- podmienok, ktoré od spotrebiteľov vyžadujú, aby sa vzdali práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode,
- podmienok upierajúcich spotrebiteľom ich právo obrátiť sa na súd v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, a stanovujúcich uplatňovanie kalifornských právnych predpisov,podmienok, ktoré oslobodzovali platformu od povinnosti označovať komerčné oznamy a sponzorovaný obsah.
Spoločnosti sa zaviazali vykonať tieto zmeny vo všetkých jazykových zneniach svojich podmienok v prvom štvrťroku 2018. Komisia očakáva, že on-line platformy budú rýchlo a proaktívne odhaľovať a odstraňovať nezákonný obsah na internete a predchádzať jeho opakovanému výskytu. Pracuje už na návrhu konkrétnych opatrení.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a Európska komisia budú monitorovať vykonávanie prisľúbených zmien a budú aktívne využívať postup oznamovania a prijímania opatrení poskytovaný spoločnosťami. Zamerajú sa na nezákonný komerčný obsah týkajúci sa neželaného predplatného a iných podvodov. Okrem toho môžu orgány v prípade potreby prijať opatrenia, a to vrátane donucovacích opatrení. Komisia predloží v apríli Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa. V rámci tejto reformy sa navrhne modernizácia existujúceho práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a zabezpečí sa jeho riadne presadzovanie.