utorok 20. februára 2018

Trend: Výroba liečiv bude regulovaná prísnejšie

Biofarmaceutický priemysel prechádza zásadnými zmenami, ktoré prinášajú nové príležitosti. Zástupcovia priemyslu by mali rozmýšľať nekonvenčne a podporovať rýchle a cielené inovácie. 

Bezpečnejšie lieky: Industrializácia biofarmaceutického priemyslu napreduje. Umelá inteligencia, kognitívne technológie, automatizácia a výpočtové technológie zásadne menia aj túto oblasť. Vyššia bezpečnosť liekov a efektívnejšia liečba umožnia poskytovať individuálnejšiu a cielenejšiu starostlivosť o pacientov. Hodnota pre pacientov a platiteľov bude čoraz viac ovplyvňovať tvorbu cien, a nielen pokrývať náklady na výskum a vývoj. Aj regulačné orgány sa budú zameriavať hlavne na etiku, bezpečnosť a ochranu, takže očakávajú, že biofarmacutické spoločnosti budú proaktívne.

Orientácia na pacientov: Úlohou biofarmaceutických spoločností bude naďalej zavádzať digitálne technológie a orientácia na pacienta. Na to budú využívať rôzne stratégie vrátane podnikovej kultúry zameranej na pacienta, spolupráce v zdravotníckom ekosystéme a digitálnych partnerstiev. Budú sa viac usilovať pracovať s pacientmi, aby lepšie porozumeli ich potrebám, ktoré ovplyvňujú návrh klinického skúšania, nábor pacientov a odolnosť. Produkty a služby budú lepšie spĺňať potreby pacientov a zlepšovať liečebné postupy, a teda budú zaujímavejšie pre platiteľov, poskytovateľov aj regulačné orgány.

Globálna regulácia: Keďže sa regulácia neustále vyvíja, všetky zastúpené strany budú musieť neustále vyhodnocovať vplyv nových regulácií a proaktívne pristupovať k riadeniu regulačných zmien. Stále častejšie sa rozličné regulačné predpisy uplatňujú na globálnej úrovni a tento trend sa bude naďalej rozširovať. Už samotné spoločnosti tak budú smerovať k samoregulácii a ku kultúre kvality. Cieľom každej zainteresovanej strany sa stane vytvorenie jednoduchších procesov a zosúladenie svojich regulačných skupín, aby urýchlili nastolené zmeny.

Podľa správy Deloitte 2018 Global Life Sciences Outlook: Innovating Life Sciences in the Fourth Industrial Revolution: Embrace, Build, Grow (Globálna prognóza pre biofarmaceutický priemysel na rok 2018: inovácia biofarmácie počas štvrtej priemyselnej revolúcie: prijatie, rozvoj, rast).