streda 28. februára 2018

Energetika: Firmy nie sú pripravené na novú éru

Väčšina firiem zatiaľ nepodniká kroky potrebné na zlepšenie svojej energetickej efektívnosti ani na zníženie uhlíkovej stopy. Sledované firmy pristupuje k manažmentu energií a k ekologickým otázkam takpovediac „po starom“.  
Hoci 81% z 236 oslovených firiem v celosvetovom prieskume Schneider Electric (odborníci na energetickú efektívnosť a environmentálny manažment  z 236 firiem z 11 odvetví) už zlepšilo, alebo plánuje zlepšiť svoju energetickú efektívnosť, iba 30% z nich uvažuje zaviesť technológie umožňujúce riadiť výrobu aj spotrebu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ide o tzv. mikrogridy či riešenia, ktoré optimalizujú dodávku energií podľa aktuálnej spotreby (demand response). Obdobne až 85% podnikov tvrdí, že robia kroky na zníženie emisií približne v takom rozsahu ako ich konkurencia. Ich ekologické projekty sa však sústredia predovšetkým na úsporu energií, vody a redukciu odpadov.

Iba málo firiem zavádza sofistikovanejšie stratégie a pokročilé technológie pre manažment energií a znižovanie emisií. Hlavná prekážka je v riadení. Až 61% respondentov uviedlo, že v oblasti energetickej efektívnosti a trvalej udržateľnosti nie sú ich firemné oddelenia skoordinované. K ďalším bariéram patrí nedostatočný dátový manažment. Údaje zo systémov na výrobu energie a riadenie spotreby sú roztrúsené po množstve pobočiek či v rôznych lokalitách.

Viac ako polovica firiem však už rozbehla, alebo do dvoch rokov plánuje spustiť projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Plány sú pritom výsledkom širšej tímovej spolupráce a angažuje sa v nich aj najužšie vedenie. V zhruba troch štvrtinách firiem schvaľuje tieto iniciatívy top manažment, generálni, finanční či prevádzkoví riaditelia. Návratnosť investícií je pre nich stále nezanedbateľný faktorom pri rozhodovaní, podniky ale začínajú nazerať na takéto investície z dlhodobejšej perspektívy. Viac ako polovica respondentov pri hodnotení projektov zohľadňuje aj vplyv na životné prostredie.