piatok 2. marca 2018

Bio odpad: Odvoz v Bratislave zahájený

S odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad začala bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vo štvrtok 1. 3. 2018. Potrvať by mal do 30. 11. 2018. 

Informáciu o konkrétnom dni, kedy sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdete na nálepke umiestnenej na hnedej zbernej nádobe aj na webe olo.sk podľa názvu ulice. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta bude odvoz bio odpadu z hnedých nádob realizovaný v intervale jedenkrát za 14 dní. Náklady na kompostér alebo hnedú zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz bio odpadu zo záhrad, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Domácnosti (majitelia rodinných domov) sú povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad. Ak ste ešte nepodali Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad, mali by ste tak urobiť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave. Od 1. 3. 2018 majú v Bratislave možnosť riešiť nakladanie s bio odpadom zo záhrad aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. V takomto prípade môže podať žiadosť a požiadať o kompostér správca nehnuteľnosti. K žiadosti je potrebné priložiť aj list vlastníctva.

Hnedé zberné nádoby sú určená na kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky ani zvieracie exkrementy. Bio odpad z hnedých zberných nádob sa ďalej odváža na spracovanie do kompostárne.