utorok 18. septembra 2018

EU: Nové pravidlá na odstránenie teroristického obsahu z internetu


Predseda Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Európskej únie za rok 2018 predstavil nové pravidlá, podľa ktorých sa bude teroristický obsah odstraňovať z internetu do jednej hodiny. Nové pravidlá sú predstavené pred neformálnym stretnutím v Salzburgu, na ktorom by sa lídri EÚ mali venovať otázkam bezpečnosti.

Teroristický obsah sa na internete naďalej šíri a pre európsku spoločnosť predstavuje reálnu hrozbu. Len v januári 2018 bolo zaznamenaných takmer 700 nových prípadov oficiálnej online propagandy Dá'iš. Európska komisia na dobrovoľnom základe pracuje s niekoľkými kľúčovými zainteresovanými stranami v rámci internetového fóra EÚ vrátane on-line platforiem, členských štátov a Europolu, aby sa obmedzila prítomnosť teroristického obsahu na internete. V marci spoločnostiam a členským štátom odporučila niekoľko opatrení na ďalšie zintenzívnenie tejto práce. Napriek tomu, že toto úsilie prinieslo pozitívne výsledky, celkový pokrok nebol dostatočný.

Novými pravidlami navrhnutými Európskou komisiou (EK) sa pomôže zabezpečiť, aby sa teroristický obsah z internetu rýchlo odstránil:
- Pravidlo jednej hodiny: teroristický obsah je z dôvodu rýchlosti, akou sa šíri, najškodlivejší v prvých hodinách výskytu on-line. Preto EK navrhuje právne záväznú jednohodinovú lehotu, v ktorej sa má obsah na základe príkazu od príslušných vnútroštátnych orgánov odstrániť.
- Jasná definícia teroristického obsahu ako materiálu, ktorý podnecuje na páchanie teroristických trestných činov alebo ich obhajuje, propaguje činnosti teroristickej skupiny alebo poskytuje technické inštrukcie na páchanie teroristických trestných činov.
- Povinnosť náležitej starostlivosti pre všetky platformy, aby sa zabezpečilo, že sa nezneužívajú na šírenie teroristického obsahu na internete. V závislosti od rizika šírenia teroristického obsahu prostredníctvom ich platforiem budú poskytovatelia služieb povinní podnikať aj iniciatívne opatrenia, napríklad využívať nové nástroje, aby lepšie chránili svoje platformy a svojich používateľov pred zneužívaním teroristami,
- Intenzívnejšia spolupráca: návrhom sa zriaďuje rámec posilnenej spolupráce medzi poskytovateľmi hostingových služieb, členskými štátmi a Europolom. Od poskytovateľov hostingových služieb a od členských štátov sa bude žiadať, aby zriadili kontaktné miesta, ktoré budú k dispozícií nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a tým zjednodušili ďalšie spracovanie príkazov na odstránenie nelegálneho obsahu a hlásení.
- Silnejšie záruky: poskytovatelia obsahu sa budú môcť spoľahnúť na účinné mechanizmy podávania sťažností, ktoré budú musieť zaviesť všetci poskytovatelia služieb. Ak odstránenie obsahu nebude opodstatnené, od poskytovateľa služieb sa bude očakávať, že ho čo najrýchlejšie obnoví. Vnútroštátne orgány budú poskytovať účinné súdne prostriedky nápravy a poskytovatelia platforiem a obsahu budú mať právo napadnúť príkaz na odstránenie. V prípade platforiem, ktoré využívajú automatizované detekčné nástroje, by mal byť zavedený osobný dohľad a malo by sa využívať manuálne overovanie, aby sa zabránilo chybným odstráneniam.
- Väčšia transparentnosť a povinnosť zodpovedať sa: transparentnosť a dohľad sa zaručí prostredníctvom každoročných správ o transparentnosti vyžadovaných od poskytovateľov služieb a členských štátov, v ktorých sa uvedú spôsoby boja proti teroristickému obsahu, ako aj pravidelné hlásenia o podniknutých iniciatívnych opatreniach.
- Silné a odstrašujúce finančné sankcie: členské štáty budú musieť zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nedodržanie príkazov na odstránenie teroristického obsahu z internetu. Ak sa budú pravidelne nedodržiavať príkazy na odstránenie takéhoto obsahu, môžu sa poskytovateľovi služieb uložiť peňažné sankcie až do 4% jeho celkového obratu za posledný obchodný rok.

Na boj proti ďalším formám nezákonného obsahu, akými sú napríklad nenávistné prejavy na internete, sa významné IT spoločnosti (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat a Dailymotion) zaviazali dodržiavať kódex správania. Zaviazali sa bezodkladne vyhodnocovať a v prípade potreby odstraňovať nezákonný xenofóbny a rasistický obsah (väčšinu do 24 hodín), pomáhať používateľom oznamovať nezákonné nenávistné prejavy a zlepšiť podporu občianskej spoločnosti, ako aj koordináciu s vnútroštátnymi orgánmi.