pondelok 17. septembra 2018

EU: Platby za využívanie diel umelcov a novinárov


Európsky parlament schválil svoj mandát na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o reforme digitálneho autorského práva únie. Súčasťou textu sú záruky chrániace malé podniky a slobodu prejavu.

Cieľom parlamentných pozmeňujúcich návrhov k pôvodnému textu Európskej komisie je zaistiť odmenu pre umelcov, najmä hudobníkov, interpretov a scenáristov, ako aj vydavateľov a novinárov za ich diela, ktoré využívajú platformy ako YouTube, Facebook či Google News. Parlamentom schválený text sprísňuje Európskou komisiou predložený návrh smernice, ktorý prenáša zodpovednosť za porušovanie autorských práv na on-line platformy a agregátory správ. Toto pravidlo by sa malo vzťahovať aj na úryvku, ktoré boli prevzaté z novinových článkov. V praxi to znamená, že tieto platformy budú musieť za nimi sprístupňovaný a ponúkaný materiál zaplatiť držiteľom autorských práv. Parlament tiež požaduje, aby aj samotní novinári, nie iba vydavatelia, mali nárok na podiel z príjmu za využívanie ich diel. Poslanci zároveň v snahe o podporu začínajúcich podnikov presadzujú vyňatie malých a mikroplatforiem z pôsobnosti smernice.

Súčasťou poslancami schváleného textu sú aj ustanovenia, ktoré by mali zaistiť, že uplatňovanie autorského práva EÚ v on-line prostredí nepovedie k nespravodlivému obmedzeniu slobodu prejavu, ktorá dnes do značnej miery definuje internet. Parlament preto presadzuje, aby sa na šírenie jednoduchých hypertextových odkazov, ktoré sú doplnené „samostatnými slovami,‟ nevzťahovali ustanovenia chrániace autorského práva. Kroky on-line platforiem zamerané na kontrolu súladu nahratého obsahu s autorským právom nesmú viesť k zneprístupneniu diel, ktorými sa žiadne práva neporušujú. Platformy budú tiež zodpovedné za zavedenie systému rýchlej nápravy - prevádzkovaného jej personálom, nie počítačovým algoritmom - ktorý dokáže na základe sťažností reagovať na prípadné neoprávnené odstránenie obsahu.

Parlamentom schválený text tiež uvádza, že nekomerčné nahrávanie obsahu do internetových encyklopédií, akou je napríklad Wikipédia, alebo platformy na vývoj softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, napríklad GitHub, budú oslobodené od povinnosti dodržiavať ustanovenia smernice súvisiace s autorským právom.

Poslanci tiež presadzujú posilnenie vyjednávacích práv autorov a interpretov, ktorí by mali mať možnosť nárokovať si dodatočnú odmenu od strany, s ktorou uzavreli zmluvu o využívaní práv, pokiaľ je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s príslušnými priamymi či nepriamymi príjmami danej strany. Parlamentom schválený text zároveň umožňuje autorom a interpretom zrušiť práva na ich dielo alebo ukončiť exkluzivitu vyplývajúcu z licenčnej zmluvy, pokiaľ zmluvná strana dané dielo nevyužíva.