streda 9. januára 2019

Upozorňujeme: Platby za frekvencie


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje subjekty, ktoré majú pridelené frekvencie, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť a do 15. januára 2019 zaplatili úhradu za právo používať frekvencie.

Frekvencie majú pridelené okrem telekomunikačných operátorov napr. aj obecné polície, hasičské záchranné zbory, nemocnice, civilné bezpečnostné služby, taxislužby, priemyselné podniky... Výška úhrady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené priamo v povolení.

Ak držiteľ povolenia nezaplatí úhradu za frekvencie, tak úrad podľa zákona o elektronických komunikáciách zruší povolenie, alebo odoberie pridelenú frekvenciu. Následne nebude môcť takémuto subjektu tri roky vydať povolenie na používanie frekvencií.