utorok 4. júna 2019

EU: Ocenenie Natura 2000 za rok 2020

Európska komisia otvorily piaty ročník ocenenia Natura 2000, ktorým sa vyzdvihujú výnimočné úspechy v oblasti ochrany prírody súvisiace s chránenými oblasťami sústavy Natura 2000 EÚ.

Komisár Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo uviedol: „Z nedávnej správy IPBES je zrejmé, že strata biodiverzity postupuje nevídaným tempom a narušuje schopnosť prírody udržiavať život na Zemi. Chránené prírodné oblasti, ako je sústava Natura 2000 EÚ, zohrávajú zásadnú úlohu pri zabraňovaní strate biodiverzity v EÚ. Faktom je, že prostredníctvom zacieleného úsilia v oblasti ochrany prírody a vykonávania smerníc EÚ v oblasti prírody možno obnoviť druhy a biotopy. Všetkých, ktorí sú hrdí na svoj úspech v súvislosti so sústavou Natura 2000, povzbudzujem, aby poslali prihlášku. Ochrana planéty je spoločné úsilie, no aj napriek tomu chceme odmeniť vašu individuálnu excelentnosť.“

O ocenenie sa môže uchádzať akákoľvek organizácia alebo osoba zapojená do sústavy Natura 2000 vrátane verejných a miestnych orgánov, podnikov, MVO, vlastníkov pozemkov, vzdelávacích inštitúcií a jednotlivcov. Obdobie na podávanie prihlášok trvá do 30. septembra t.r. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční okolo 21. mája 2020 pri príležitosti dňa Natura 2000 v nasledujúcom roku. Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách: ochrana prírody; sociálno-hospodárske prínosy; komunikácia; zosúladenie záujmov/názorov a cezhraničná spolupráca a vytváranie sietí, plus ocenenie občanov EÚ. Ocenenie občanov, ktoré bolo zavedené v roku 2015, dáva širokej verejnosti možnosť hlasovať za obľúbený projekt. V rokoch 2015 až 2018 bolo zaslaných 100.000 hlasov.

V štyroch predchádzajúcich ročníkoch bolo do súťaže o ocenenie Natura 2000 zaslaných 419 prihlášok, nominovaných 94 finalistov a vyhlásených 23 hrdých víťazov. Podľa predchádzajúcej víťazky MVO Callisto z Grécka, ktorá v roku 2018 získala ocenenie v kategórii zosúladenie záujmov, jej ocenenie prinieslo výrazne vyššiu pozornosť miestnych a vnútroštátnych médií a pridružený záujem verejnosti a subjektov s rozhodovacou právomocou. Viedlo to k väčším možnostiam získavania finančných prostriedkov a malo to pozitívny vplyv pri dosahovaní cieľov organizácie v oblasti prírody.