pondelok 3. júna 2019

EU: Voľný tok iných ako osobných údajov

Európska komisia vydala nové usmernenia týkajúce sa vzájomného vzťahu medzi voľným tokom iných ako osobných údajov a pravidlami Európskej únie (EÚ) na ochranu údajov.

Nové nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov, ktoré je súčasťou stratégie pre digitálny jednotný trh a ktoré sa začalo uplatňovať v členských štátoch, umožní uchovávať a spracúvať údaje kdekoľvek v EÚ bez neodôvodnených obmedzení. Cieľom je pomôcť používateľom – predovšetkým malým a stredným podnikom (MSP) – pochopiť vzájomný vzťah medzi týmito novými pravidlami a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) – najmä v prípadoch, keď súbory údajov pozostávajú z osobných a iných ako osobných údajov.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Predpokladá sa, že do roku 2025 bude dátové hospodárstvo 27 členských štátov EÚ tvoriť 5,4 % jej HDP, čo zodpovedá 544 miliardám eur. Tento obrovský potenciál je však obmedzený, ak sa údaje nemôžu voľne pohybovať. Ak odstránime nútené obmedzenia týkajúce sa lokalizácie údajov, tieto údaje a súvisiace príležitosti bude môcť maximálne využívať viac ľudí a podnikov. Dnešné usmernenia by mali v plnom rozsahu objasniť, aký je vzájomný vzťah voľného toku iných ako osobných údajov a našich prísnych pravidiel na ochranu osobných údajov.“

Spolu so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa začalo uplatňovať pred rokom, vytvára nové nariadenie stabilné právne a podnikateľské prostredie v oblasti spracúvania údajov. Novým nariadením sa zamedzuje, aby členské štáty EÚ zavádzali právne predpisy, ktoré by neodôvodnene vyžadovali, aby sa údaje uchovávali výlučne na území daného štátu. Ide o prvý právny predpis tohto druhu na svete. Nové pravidlá zvyšujú právnu istotu a dôveru podnikov a vďaka nim budú môcť MSP a začínajúce podniky vyvíjať nové inovatívne služby, využívať najvýhodnejšie služby spracúvania údajov na vnútornom trhu a rozširovať svoje podnikanie do zahraničia.

Usmernenia obsahujú praktické príklady, ako by sa mali pravidlá uplatňovať v prípade, že podnik spracúva súbory údajov pozostávajúce z osobných a iných ako osobných údajov. Takisto sa v nich vysvetľujú pojmy osobné a iné ako osobné údaje, ako aj pojem zmiešaný súbor údajov, uvádzajú zásady voľného pohybu údajov a stanovuje zamedzenie požiadaviek týkajúcich sa lokalizácie údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj podľa nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov. Usmernenia sa zaoberajú koncepciou prenosnosti údajov podľa nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov. Takisto obsahujú požiadavky v oblasti samoregulácie stanovené v oboch uvedených nariadeniach.