utorok 31. marca 2020

On-line: Postup pri vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) odporúča postupovať pri vyučovaní on-line podľa štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu pre príslušný ročník a pri plnení výkonových a obsahových štandardov sa zamerať prioritne na základné učivo. 

Učiteľom sa odporúča klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Zároveň sa navrhuje využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto situácii podľa ŠPÚ prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale môže ich presunúť do vyššieho ročníka. Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, si môžu ďalej zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch. 

Na webe ŠPÚ sa nachádzajú tiež viaceré odporúčania, napríklad ako môžu rodičia a učitelia uľahčiť vyučovanie detí v domácom prostredí či námety na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.