štvrtok 2. apríla 2020

SR: Pozastavené výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR zrušilo aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dočasne pozastavilo tiež dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu. 

Aukciu vyhlásil rezort na začiatku februára t.r. Bola súčasťou reformy podpory obnoviteľných zdrojov energie. Vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu bolo prijaté rozhodnutie o jej zrušení, aby nebol znevýhodnený žiadny záujemca. Prioritou je totiž čo najnižšia ponuka, a to aj pre jej následné prenesenie do koncovej ceny elektriny. K aukcii sa ministerstvo vráti po skončení koronakrízy vzhľadom záväzky, ktoré má v tejto oblasti Slovensko voči Európskej únii.

Pri projekte na podporu kúpy elektromobilov doteraz podpísané zmluvy s vyše stovkou úspešných žiadateľov zostávajú v platnosti, ich žiadosti o vyplatenie dotácie vybavuje MH SR priebežne. V prípade ďalších žiadostí pokračuje proces ich administratívneho spracovania, projekt bude pokračovať po skončení krízy. 

Rezort hospodárstva zároveň rozhodol o zrušení druhého kola výzvy na budovanie nabíjacích staníc, ktoré malo byť vyhlásené v apríli t.r. Súčasná kríza zasiahla aj automobilový priemysel, časť podnikov pozastavila výrobu, čo môže spôsobiť nedostatok elektrických vozidiel na trhu. Obstaranie vozidla do 12 mesiacov od podpísania zmluvy je pritom zmluvnou podmienkou na poskytnutie dotácie. Zároveň rezort hospodárstva prihliadal aj na fakt, že jeho prípadné úplné zrušenie by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.