streda 1. apríla 2020

EU: Cezhraničná mobilita

Európska komisia (EK) v pondelok vydala nové praktické rady, ktorými chce zabezpečiť, aby sa mobilní pracovníci v rámci EÚ, najmä tí, ktorých povolania sú "kriticky dôležité" v boji proti pandémii nového koronavírusu, mohli dostať na pracovisko. 

V usmerneniach EK sa vymedzuje zoznam pracovníkov, ktorí vykonávajú kriticky dôležité povolania a u ktorých sa nepretržitý voľný pohyb v rámci EÚ považuje za nevyhnutný. Sú medzi nimi odborní pracovníci v zdravotníctve, pracovníci starajúci sa o deti a starších ľudí, vedci v zdravotníckych odvetviach, personál potrebný na inštaláciu kriticky dôležitých zdravotníckych pomôcok, hasiči a policajti, pracovníci v doprave, ako aj ľudia pracujúci v potravinárskom odvetví či rybári. Komisia členské štáty EÚ naliehavo vyzýva, aby zaviedli osobitné bezprekážkové a rýchle postupy na zabezpečenie hladkého presunu takýchto cezhraničných pracovníkov a aby zaviedli ich primeraný zdravotný skríning.

V usmerneniach EK sa tiež uvádza, že členské štáty by vo všeobecnosti mali cezhraničným pracovníkom prekročenie hraníc povoliť, ak je práca v danom odvetví v hostiteľskom členskom štáte stále povolená. Členské štáty by mali k cezhraničným pracovníkom pristupovať rovnako ako k vnútroštátnym. Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, najmä v odvetví poľnohospodárstva, členským štátom sa v záujme riešenia problému s nedostatkom pracovníkov v dôsledku krízy odporúča, aby si vymieňali informácie o svojich konkrétnych potrebách na technickej úrovni a zaviedli osobitné postupy na zabezpečenie hladkého prechodu týchto pracovníkov cez hranice. EK pripomenula, že sezónni pracovníci v agrosektore vykonávajú v niektorých prípadoch kriticky dôležité činnosti výsadby, šľachtenia a zberu úrody. V takejto situácii by s nimi mali členské štáty zaobchádzať ako s kriticky dôležitými pracovníkmi a ich zamestnávateľov by mali upovedomiť o tom, že je potrebné zabezpečiť týmto pracovníkom primeranú ochranu zdravia a bezpečnosti.

Komisia bude pokračovať v identifikácii najlepších postupov, ktoré sa môžu rozšíriť na všetky členské štáty, aby mohli pracovníci vykonávať kritické povolania bez zbytočných prekážok.