streda 30. septembra 2020

e-Government: Slovenské eID využijete aj na zahraničných portáloch

Držitelia slovenských občianskych preukazov s čipom (eID) alebo slovenských dokladov o pobyte cudzinca s čipom už môžu podľa ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk využívať elektronické služby verejného sektora aj na portáloch Česka, Belgicka, Portugalska, Španielska, Talianska, na portáli Európskej komisie a na podporu európskych občianskych iniciatív. Do 18. decembra 2020 majú všetky členské štáty Európskej únie (EÚ) povinnosť sprístupniť svoje elektronické služby občanom Slovenskej republiky a cudzincom s pobytom v Slovenskej republike. 

Plnoletí občania SR, ktorí majú k občianskemu preukazu s čipom aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK), sa môžu na zahraničné portály priamo prihlasovať. Maloletí občania SR s občianskym preukazom s čipom alebo držitelia dokladov o pobyte cudzinca s čipom si musia pred prihlásením na zahraničné portály najskôr požiadať o zriadenie elektronickej schránky na portáli slovensko.sk, ktorej vytvorenie je v súčasnosti vyžadované pre úspešné overenie identity. Zároveň je potrebné mať aktivovaný bezpečnostný osobný kód k dokladu. Ak sa chce držiteľ slovenského dokladu prihlásiť na zahraničný portál, musí počas prihlasovania potvrdiť, ktoré osobné údaje o ňom budú odoslané na účely jeho elektronickej identifikácie. Na prihlásenie sa povinne vyžadujú nasledujúce údaje: krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikátor osoby. Niektoré zahraničné portály ale môžu vyžadovať odoslanie aj jedného z nasledovných nepovinných údajov: rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, údaj o pohlaví alebo miesto narodenia.

Elektronické služby členských štátov EÚ sú v súčasnosti dostupné v príslušnom štátnom jazyku poskytovateľa služby, prípadne v anglickom jazyku. V slovenskom jazyku nie sú tieto služby dostupné.  Rozsah elektronických služieb, ku ktorým sa držitelia slovenských dokladov s čipom môžu prihlásiť, závisí od daného členského štátu EÚ. Odpovede na podania na zahraničných portáloch sú doručované spôsobom určeným v príslušnom štáte. Nie sú zasielané do elektronickej schránky na slovensko.sk, nakoľko v súčasnosti neexistuje prepojenie medzi elektronickými doručovacími systémami rôznych štátov EÚ. 

Na zahraničných portáloch je možné používať aj kvalifikované elektronické podpisy vyhotovené so slovenským preukazom s čipom. Spôsob, akým je možné podpisy vytvoriť na jednotlivých portáloch závisí od členského štátu a môže vyžadovať inštaláciu špecifických aplikácií. Podpisy vo formáte ASiC vyhotovené na portáli slovensko.sk musia byť v členských štátoch uznávané. Podrobnejšie informácie sú uvedené v často kladených otázkach na portáli slovensko.sk.