streda 30. septembra 2020

EU: Právny rámec pre digitálne služby

Pripravovaným zákonom o digitálnych službách (DSA) si Európska únia (EÚ) kladie za cieľ formovať digitálnu ekonomiku nielen na úrovni Európskej únie, ale vytvoriť štandardy pre zvyšok sveta, tak ako to bolo v prípade ochrany osobných údajov. Europoslanci požadujú, aby Európska komisia v balíku DSA riešila aj súčasné nedostatky v on-line prostredí. Princíp „čo je nezákonné v režime off-line, je nezákonné aj v režime on-line“, zásady ochrany spotrebiteľa a bezpečnosť používateľov by sa podľa nich mali stať hlavnými zásadami budúceho DSA.

Odporúčania sa dotýkajú širokej škály otázok vrátane povinností týkajúcich sa transparentnosti a informácií pre on-line trhy, bezpečnosti výrobkov on-line, účinných opatrení na presadzovanie práva a dohľadu vrátane pokút, šírenia nezákonného obsahu on-line, umelej inteligencie (AI) a ex -antickej regulácie, ktorá má zabrániť (nielen napraviť) zlyhaniam trhu spôsobeným veľkými platformami.

Kľúčové požiadavky: Právny rámec EÚ pre digitálne služby - smernica o elektronickom obchode - bol prijatý pred 20 rokmi; preto je potrebné ho aktualizovať, aby odrážal rýchlu digitálnu transformáciu. Malo by sa však zabrániť „univerzálnemu prístupu pre všetkých“. Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa odporúča rozlišovať medzi ekonomickými a nehospodárskymi činnosťami a medzi „odlišným typom digitálnych služieb hosťovaných platformami, a nie zameraním na typ platformy“. Všetci poskytovatelia digitálnych služieb usadení v tretích krajinách musia pri smerovaní svojich služieb na spotrebiteľov alebo používateľov v EÚ dodržiavať pravidlá DSA.

Nelegálne, falošné a nebezpečné výrobky: Nakupovanie on-line či v obchodoch by malo byť pre spotrebiteľa rovnako bezpečné. Platformy a on-line sprostredkovateľské služby budú musieť zlepšiť svoje úsilie pri odhaľovaní a odstraňovaní falošných tvrdení a pri riešení problémov s nepoctivými obchodníkmi, napr. takými, ktorí predávajú falošné lekárske prístroje alebo nebezpečné výrobky on-line, ako to bolo počas vypuknutia epidémie COVID-19. Spotrebitelia by tiež mali byť on-line predajcami okamžite informovaní o odstránení nevyhovujúceho produktu, ktorý si zakúpili, z ich stránok.

Mechanizmus oznámenia a akcie: Musí sa vytvoriť efektívny a právne vynútiteľný mechanizmus oznámenia a akcie, aby používatelia mohli upovedomovať sprostredkovateľov on-line o potenciálne nezákonnom on-line obsahu alebo činnostiach a pomáhať týmto sprostredkovateľom rýchlo a transparentnejšie reagovať na  prijaté oznámenia. Nové pravidlá by mali zachovať základnú právnu zásadu, podľa ktorej by pasívni on-line sprostredkovatelia nemali niesť priamu zodpovednosť za konanie svojich používateľov.

Rozdiel medzi nezákonným a škodlivým obsahom: Poslanci požadujú, aby sa prísne rozlišovalo medzi nezákonným obsahom, trestnými činmi a nezákonne zdieľaným obsahom na jednej strane a škodlivým obsahom na druhej strane (režim právnej zodpovednosti by sa mal týkať „nezákonného obsahu“ definovaného v právnych predpisoch EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisoch). Škodlivý obsah, nenávistné prejavy a dezinformácie by sa mali riešiť zvýšením povinností týkajúcich sa transparentnosti a pomocou občanov pri získavaní mediálnej a digitálnej gramotnosti v súvislosti so šírením tohto obsahu.

Spoznajte svojho obchodného klienta: Takzvaný princíp „Spoznajte svojho obchodného klienta“ bude vyžadovať, aby platformy kontrolovali a zastavovali podvodné spoločnosti, ktoré používajú ich služby na predaj svojich nelegálnych a nebezpečných produktov a obsahu. Takéto opatrenie má pomôcť vyriešiť jednu časť problému s dezinformáciami, klamlivým alebo nezákonným obsahom a predajom nebezpečných a falošných výrobkov on-line.

Služby založené na umelej inteligencii: DSA by malo zaručiť právo spotrebiteľa byť informovaný, ak je služba založená na umelej inteligencii, využíva nástroje automatizovaného rozhodovania, strojového učenia alebo nástroje na automatické rozpoznávanie obsahu vrátane práva na nápravu. Mali by byť schopní odhlásiť sa a získať väčšiu kontrolu nad hodnotením obsahu. Poslanci tiež požadujú prijatie pravidiel na zabezpečenie nediskriminácie a zrozumiteľného vysvetlenia algoritmov.

Online reklama, profilovanie a personalizované ceny: Poslanci požadujú, aby Európska komisia zaviedla ďalšie pravidlá pre cielenú reklamu a mikrocielenie založené na zhromažďovaní osobných údajov a aby prísnejšie zvážila reguláciu mikro- a behaviorálnej cielenej reklamy v prospech menej rušivých foriem reklamy, ktorá nevyžaduje rozsiahle sledovanie interakcie používateľa s obsahom.

Špecifické pravidlá ex-ante pre veľké platformy, „strážcovia“ prístupu na trh: Okrem revízie súčasnej smernice o elektronickom obchode by balík DSA mal obsahovať aj samostatný návrh nástroja vnútorného trhu, ktorý ukladá povinnosti ex-ante veľkým platformám s úlohou „strážcu brány" (systémoví operátori). Cieľom je zabrániť (nielen napraviť) zlyhaniam trhu, ktoré spôsobujú a otvoriť trhy novým účastníkom vrátane malých a stredných podnikateľov a začínajúcich start-upov.