štvrtok 1. októbra 2020

Upozorňujeme: Povinné sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa upozornila na vznik povinného sociálneho poistenia od 1. januára 2021 pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkové osoby. Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2020 schválila zákon, ktorým sa na daňové účely obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je teda do 31. októbra 2020.

Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. 3. 2020 (najneskôr do 31. októbra 2020), sa bude posudzovať vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. januáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania, a tá uplynie tento rok 31. októbra. Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. januára 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu (6.078 eur). Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6.078 eur, povinné poistenie jej zanikne 31. decembra 2020, t. j. táto SZČO platí poistné do 31. decembra 2020 v takej výške, v akej platila do 30. júna 2020 na základe daňového priznania za rok 2018.

Vznik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. januára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 21. januára 2021. Od 1. januára 2021 je minimálny mesačný vymeriavací základ 546,00 eur, z toho vyplývajúce poistné pre SZČO je mesačne 180,99 eura a maximálny mesačný vymeriavací základ je 7.644,00 eur, z toho vyplývajúce poistné pre SZČO je mesačne 2 533,98 eura. SZČO by nemali zabudnúť na kontrolu, resp. zmenu ich trvalého príkazu na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne.