štvrtok 26. novembra 2020

EU: Kolektívna ochrana práv

Európsky parlament schválil nový právny predpis, ktorý skupinám spotrebiteľov v Európskej únii (EÚ) umožní spojiť sa a podniknúť kolektívne kroky na ochranu svojich práv. Vo všetkých členských štátoch zavedie harmonizovaný model žaloby v zastúpení, ktorý spotrebiteľom zaistí náležitú ochranu pred hromadným poškodzovaním ich práv a obchodníkom zabezpečí primerané záruky pred zneužívaním sporov.

Každý členský štát musí na základe schválenej smernice zaviesť minimálne jeden účinný procesný mechanizmus, ktorý umožní oprávneným subjektom - napríklad spotrebiteľským organizáciám alebo verejným subjektom - podávať žaloby o vydanie príkazných (pozastavenie alebo zákaz) alebo nápravných opatrení (kompenzácia). Nová právna úprava by mala zamedziť nezákonným praktikám a uľahčiť spotrebiteľom prístup k spravodlivosti a zlepšiť tak fungovanie vnútorného trhu. Európsky model kolektívnej žaloby umožní zastupovanie skupín spotrebiteľov a podávanie žalôb iba oprávneným subjektom, napríklad spotrebiteľským organizáciám, nie však advokátskym kanceláriám. Pri podávaní cezhraničných žalôb budú musieť oprávnené subjekty spĺňať rovnaké kritériá v celej EÚ. Okrem iného by mali preukázať určitý stupeň stability a verejnú aktivitu, ako aj to, že sú neziskovou organizáciou. V prípade domácich žalôb budú musieť spĺňať kritériá zadefinované v legislatíve daného členského štátu.

Smernica tiež prináša spoľahlivé záruky pred zneužívaním sporov, a to najmä zavedením zásady, podľa ktorej „platí strana, ktorá prehrá spor“. Trovy konania by tak mal aj za úspešného účastníka hradiť neúspešný účastník sporu. V snahe predchádzať zneužívaniu žalôb v zastúpení by sa tiež nemali priznávať náhrady škody, ktoré majú sankčný charakter. Oprávnené subjekty by zároveň mali zaviesť postupy, ktoré zabránia konfliktu záujmov a vonkajšiemu vplyvu, a to najmä ak sú financované treťou stranou.

Kolektívne žaloby bude možné iniciovať proti obchodníkom, ktorí sú podozriví z porušenia práva EÚ v rôznych oblastiach, akými sú ochrana údajov, cestovanie a cestovný ruch, finančné služby, energetika a telekomunikácie. Smernica sa bude vzťahovať aj na prípady protiprávneho konania, ktoré sa skončilo pred podaním alebo uzavretím žaloby v zastúpení. Toto opatrenie by malo zabrániť budúcemu opakovaniu praxe, pri ktorej dochádza k porušovaniu právnych predpisov.