streda 25. novembra 2020

EU: Návrat k plne funkčnému schengenskému priestoru

Poslanci Európskeho parlamentu v nelegislatívnom uznesení vyzdvihli dôležitosť urýchleného návratu k plne funkčnému schengenskému priestoru bez kontrol na jeho vnútorných hraniciach. Požadujú viac flexibility pri zavádzaní obmedzujúcich opatrení, ktoré by mohli byť prijímané aj na regionálnej či miestnej úrovni, ako aj lepšiu koordináciu a spoluprácu v rámci Európskej únie (EÚ). Vyzývajú tiež na prípravu pohotovostných plánov, ktoré by mali zabrániť tomu, aby sa z dočasných pohraničných kontrol stávali kontroly dlhodobé.

Uznesenie poukazuje na negatívne dopady uzatvárania vnútorných hraníc EÚ na občanov v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov, ako aj na študentov a páry žijúce v susedných členských štátoch. Opatrenia obmedzujúce voľný pohyb by mali zostať výnimkou a v budúcnosti by ich mali nahradiť cielené opatrenia, ktoré budú v súlade so zásadami proporcionality a nediskriminácie. Poslanci požadujú, aby sa obmedzenia nevzťahovali na ľudí žijúcich v pohraničných regiónoch a cezhraničných pracovníkov, avšak iba za predpokladu, že tieto osoby budú dodržiavať odporúčania a opatrenia proti šíreniu vírusu prijaté zodpovednými orgánmi daných členských štátov.

Európska komisia a vlády členských štátov by mali zintenzívniť úsilie zamerané na lepšiu koordináciu spoločnej reakcie EÚ na pandémiu nového koronavírusu. Týkať by sa to malo najmä karanténnych pravidiel, vyhľadávania kontaktov, stratégií testovania a vzájomného uznávania testov, ako aj dočasného obmedzenia ciest zahraničných turistov do EÚ. Schválený text zároveň požaduje kompatibilitu rôznych aplikácií na vyhľadávanie kontaktov. Vyzýva tiež na zaistenie lepšieho prístupu k spoľahlivým a aktuálnym informáciám vo viacerých jazykoch o cestovných obmedzeniach a bezpečnostných opatreniach v jednotlivých štátoch EÚ.

Stratégia o budúcnosti schengenského priestoru je jednou z kľúčových iniciatív Európskej komisie na rok 2021. Poslanci v tejto súvislosti zdôrazňujú, že dokončenie schengenského priestoru je nevyhnutnou podmienkou zaistenia rovnakých výhod v oblasti voľného pohybu pre všetkých občanov EÚ. Nelegislatívne uznesenie je reakciou Európskeho parlamentu na petíciu týkajúcu sa schengenského systému a opatrení prijatých v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Petícia sa vzťahovala na slobodu pohybu a žiadala preskúmať zákonnosť uzatvárania hraníc v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou.