streda 23. decembra 2020

EU: Testovanie na COVID-19

Najspoľahlivejšou metodikou testovania na ochorenie COVID-19 sú v súčasnosti RT-PCR testy. Vzhľadom na ich zvýšené používanie, ktoré vedie k nedostatku testov, ako aj na pomerne vysoké náklady, ktoré sú s nimi spojené, a dlhý čas potrebný na získanie výsledku sa však čoraz častejšie odporúča, aby sa v konkrétnych prostrediach doplnkovo používali rýchle antigénové testy.

V súvislosti s používaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom Európskej únie odporúča, aby:
 • používali rýchle antigénové testy na ďalšie posilnenie svojej celkovej testovacej kapacity, keďže testovanie zostáva kľúčovým pilierom pri zvládaní a zmierňovaní prebiehajúcej pandémie COVID-19,
 • zabezpečili, že rýchle antigénové testy bude vykonávať vyškolený zdravotnícky personál alebo prípadne iní vyškolení pracovníci, a to v súlade s vnútroštátnymi špecifikáciami, pri prísnom dodržiavaní pokynov výrobcu a pod podmienkou kontroly kvality,
 • investovali do odbornej prípravy a prípadne certifikácie zdravotníckeho personálu a ďalších pracovníkov, ktorí vykonávajú odber vzoriek a testovanie, čím zabezpečia dostatočné kapacity a zaistia odber kvalitných vzoriek,
 • zvážili použitie rýchlych antigénových testov najmä v týchto situáciách a prostrediach: diagnostika ochorenia COVID-19 u symptomatických prípadov, kontaktov potvrdených prípadov, v klastroch nákazy a pri skríningu vo vysokorizikových oblastiach a v uzavretých prostrediach,
 • používali rýchle antigénové testy na plošné testovanie obyvateľstva v epidemiologických situáciách alebo oblastiach s vysokým alebo veľmi vysokým podielom pozitívnych testov,
 • zabezpečili zavedenie stratégií, na základe ktorých bude jasné, kedy je potrebné potvrdiť výsledok rýchleho testu prostredníctvom RT-PCR testu alebo druhého rýchleho antigénového testu,
 • naďalej monitorovali a posudzovali potreby v oblasti testovania v súlade s epidemiologickým vývojom.
V súvislosti s validáciou a vzájomným uznávaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom  Európskej únie odporúča, aby:
 • sa dohodli na spoločnom zozname rýchlych antigénových testov, ktoré sú v súlade s ich stratégiami v oblasti testovania a sú vhodné pre uvedené situácie, ktoré sú označené značkou CE, spĺňajú požiadavky na minimálnu citlivosť a špecifickosť stanovené Európskou komisiou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a ktoré validoval aspoň jeden členský štát, a aby tento zoznam aktualizovali a poskytli Európskej úniekomisii,
 • sa dohodli, že tento spoločný zoznam rýchlych antigénových testov sa bude pravidelne aktualizovať, a to najmä vtedy, keď budú sprístupnené nové výsledky z nezávislých validačných štúdií a pri vstupe nových testov na trh,
 • sa dohodli na vzájomnom uznávaní výsledkov vybraných testov zahrnutých v spoločnom zozname,
 • preskúmali potrebu a možnosť vytvorenia digitálnej platformy, prostredníctvom ktorej by sa dala overiť pravosť certifikátov o teste na COVID-19.