utorok 22. decembra 2020

COVID-19: Úrazový príplatok

V súvislosti s ochorením COVID-19 upozorňuje Sociálna poisťovňa  zamestnávateľov aj poškodených zamestnancov, že dávku úrazový príplatok je možné priznať len z jedného úrazového poistenia.

Poškodený má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba z úrazového poistenia toho zamestnávateľa, u ktorého k tomuto ochoreniu došlo. Zamestnávateľ pritom musí potvrdiť, že zamestnancovi ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Prakticky ani technicky nie je možné, aby k ochoreniu COVID-19 poškodeného došlo súčasne u viacerých zamestnávateľov v tom istom čase, potvrdené testom z toho istého dňa. Nárok na úrazový príplatok tak nemôže poškodenému vzniknúť súčasne z viacerých úrazových poistení zamestnávateľov.

Zároveň Sociálna poisťovňa informuje, že túto dávku nie je možné priznať samostatne zárobkovo činnej osobe, pretože táto skupina poistencov nie je krytá úrazovým poistením (neplatí poistné na úrazové poistenie)