utorok 22. decembra 2020

EU: Viacročný finančný rámec

Európskemu parlamentu sa počas vyjednávaní so zástupcami členských štátov podarilo zaistiť 16 miliárd eur nad rámec sedemročného rozpočtu dohodnutého hlavami štátov a vlád EÚ počas júlového samitu Európskej rady. Približne 15 miliárd eur by sa malo prostredníctvom vyššej podpory kľúčových programov EÚ vynaložiť na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na rozšírenie príležitosti pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt. 

Poslancom sa tak podarilo okrem iného dosiahnuť strojnásobenie rozpočtu pre program EU4Health, zaistiť ekvivalent ďalšieho ročného rozpočtu pre program Erasmus+ či presadiť pokračovanie navyšovania prostriedkov pre výskum. Pritom sa 4 miliardy eur získajú presunmi prostriedkov a využitím rezerv v rámci VFR a 1 miliarda eur sa vyčlení ako flexibilná rezerva využiteľná napríklad v prípade budúcich kríz či na dofinancovanie kľúčových programov EÚ.

Plán zavádzania nových vlastných zdrojov financovania EÚ počíta od roku 2021 s poplatkom za plasty, ktorý sa bude odvíjať od množstva nerecyklovaného plastového odpadu v danom členskom štáte. Predpokladá tiež zavedenie zdroja príjmu založeného na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a pravdepodobne prepojeného s mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (od roku 2023), digitálnej dane (od roku 2023) a vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií, ako aj príspevku spojeného s podnikovým sektorom alebo nového spoločného základu dane z príjmov právnických osôb (od roku 2026). Až 11 miliárd eur dodatočných výdavkov by malo byť pokrytých najmä príjmami z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú ukladané spoločnostiam porušujúcim pravidlá EÚ. Tento prístup zodpovedá dlhodobej požiadavke EP, aby prostriedky získané na úrovni Únie zostali v rozpočte EÚ. Tieto prostriedky postupne navýšia celkový strop VFR, stanovený na 1,0743 biliónov eur v cenách roku 2018, až na 1,0853 biliónov eur.

Zákonodarcovia chcú zlepšiť monitorovanie vývoja v oblasti biodiverzity a klímy a zaistiť, aby sa na podporu klimatických cieľov EÚ vynaložilo aspoň 30 % celkového rozpočtu EÚ a fondu obnovy EÚ pre budúce generácie. Ciele v oblasti biodiverzity by mali byť od roku 2024 financované sumou zodpovedajúcou 7,5 % ročných výdavkov EÚ, od roku 2026 by malo ísť až o 10 % rozpočtu EÚ na daný rok. Ďalšou horizontálnou prioritou dlhodobého rozpočtu EÚ bude podpora a uplatňovanie rovnosti žien a mužov, a to aj prostredníctvom hodnotenia dopadov opatrení na rodovú rovnosť a s tým súvisiace monitorovanie programov.