pondelok 20. septembra 2021

EU: Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA)

Európska komisia zriaďuje Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Jeho cieľom je predchádzať núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať. Má umožniť predvídať hrozby a potenciálne zdravotné krízy prostredníctvom zhromažďovania spravodajských informácií a rozvoja potrebných kapacít v oblasti reakcie. V prípade núdzovej situácie zabezpečí vývoj, výrobu a distribúciu liekov, očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení – akými sú rukavice a rúška, ktoré počas prvej fázy reakcie na koronavírus často chýbali.

Pred zdravotnou krízou – vo „fáze pripravenosti“ – bude HERA úzko spolupracovať s inými agentúrami EÚ a vnútroštátnymi zdravotníckymi agentúrami, priemyslom a medzinárodnými partnermi s cieľom zlepšiť pripravenosť EÚ na núdzové zdravotné situácie. Budede posudzovať hrozby a zhromažďovať spravodajské informácie, vyvíjať modely na predpovedanie ohnísk nákazy a do začiatku roka 2022 identifikuje najmenej tri hrozby s veľkým dosahom a v súvislosti s nimi bude konať a riešiť možné nedostatky v zdravotníckych protiopatreniach. Bude tiež podporovať aj výskum a inovácie v oblasti vývoja nových zdravotníckych protiopatrení, a to aj prostredníctvom celoúnijných sietí pre klinické skúšanie a platforiem na rýchlu výmenu údajov.

Okrem toho bude HERA riešiť problémy na trhu a navyšovať priemyselnú kapacitu. Nadviaže na prácu pracovnej skupiny pre rozšírenie priemyselnej výroby vakcín proti ochoreniu COVID-19 a nadviaže úzky dialóg s priemyslom, určí dlhodobú stratégiu pre výrobné kapacity a cielené investície a bude sa zaoberať problémami v dodávateľskom reťazci zdravotníckych protiopatrení. Úrad podporí obstarávanie a bude riešiť výzvy súvisiace s dostupnosťou a distribúciou. Zároveň zvýši kapacitu vytvárania zásob, aby sa predišlo nedostatkom a logistickým prekážkam. HERA posilní aj vedomosti a zručnosti súvisiace so všetkými aspektami zdravotníckych protiopatrení v členských štátoch.

V prípade, že sa na úrovni EÚ vyhlási mimoriadna situácia v oblasti verejného zdravia, HERA môže okamžite prejsť na núdzové operácie vrátane rýchleho rozhodovania a aktivácie núdzových opatrení pod vedením výboru na vysokej úrovni pre zdravotné krízy. Aktivuje núdzové financovanie a spustí mechanizmy na monitorovanie, nový cielený vývoj, obstarávanie a nákup zdravotníckych protiopatrení a surovín. V spolupráci s členskými štátmi sa spustia zariadenia v rámci nástroja FAB EÚ, siete neustále pripravených výrobných kapacít na výrobu očkovacích látok a liekov, s cieľom sprístupniť rezervované pohotovostné výrobné kapacity, ako aj núdzové výskumné a inovačné plány. Navýši sa výroba zdravotníckych protiopatrení v EÚ a vypracuje sa súpis výrobných zariadení, surovín, spotrebného materiálu, vybavenia a infraštruktúry, aby bol k dispozícii jasný prehľad o kapacitách v EÚ.

Činnosti úradu HERA sa budú opierať o rozpočet vo výške 6 miliárd eur zo súčasného viacročného finančného rámca na obdobie 2022 – 2027, pričom časť bude plynúť z navýšenia NextGenerationEU. K podpore odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti prispejú aj ďalšie programy EÚ, ako napríklad Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, REACT-EU, Kohézny fond a Program InvestEU v rámci EÚ a Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce mimo EÚ. Spolu s viac ako 6 miliardami eur tak celková podpora v nasledujúcom finančnom období dosiahne takmer 30 miliárd eur a ešte viac, ak zarátame investície na vnútroštátnej úrovni a v súkromnom sektore.