piatok 24. septembra 2021

EU: Pravidlá o poistení

Európska komisia prijala komplexné preskúmanie pravidiel Európskej únie v oblasti poisťovníctva (známe ako „Solventnosť II“). Jedným z cieľov je umožniť poisťovniam, aby v dlhodobom horizonte viac investovali do obnovy Európy po pandémii COVID-19. Ďalším z cieľov je zvýšiť odolnosť odvetvia poistenia a zaistenia (t. j. poisťovní, ktoré poskytujú poistenie iným poisťovniam), a to tak, aby toto odvetvie dokázalo zvládať budúce krízy a lepšie chrániť poistníkov. Pre určité menšie poisťovne sa navyše zavedú zjednodušené a primeranejšie pravidlá.

Poistenie je pre mnohých Európanov aj európske podniky životne dôležité. Chráni ľudí pred finančnými stratami v prípade nepredvídaných udalostí. Poisťovne zároveň v našom hospodárstve zohrávajú dôležitú úlohu preto, lebo nasmerúvajú úspory na finančné trhy a do reálnej ekonomiky, čím poskytujú európskym podnikom dlhodobé financovanie. Preskúmanie pozostáva z týchto prvkov:
  • legislatívny návrh na zmenu smernice Solventnosť II (smernica 2009/138/ES),
  • oznámenie o preskúmaní smernice Solventnosť II,
  • legislatívny návrh novej smernice o ozdravení a riešení krízových situácií v oblasti poistenia.
Cieľom oznámeného preskúmania je zvýšiť mieru, akou sa európski poisťovatelia podieľajú na financovaní obnovy, dobudovávaní únie kapitálových trhov a smerovaní finančných prostriedkov do Európskej zelenej dohody. V krátkodobom horizonte by sa v EÚ mohol uvoľniť kapitál v odhadovanej výške až 90 miliárd eur. Uvoľnenie takejto nezanedbateľnej sumy pomôže poisťovateľom a zaisťovateľom výraznejšou mierou prispieť ako súkromní investori k obnove Európy po pandémii COVID-19. Zmeny smernice Solventnosť II budú neskôr doplnené formou delegovaných aktov. Oznámenie obsahuje zámery, ktoré Európska komisia v tomto ohľade vytýčila.

Prehľad kľúčových bodov:
  • v dôsledku dnešných zmien budú spotrebitelia lepšie chránení a zabezpečí sa, aby poisťovne zostávali životaschopné aj v ťažkých hospodárskych časoch;
  • spotrebitelia („poistníci“) budú lepšie informovaní o finančnej situácii svojho poisťovateľa;
  • spotrebitelia budú lepšie chránení vtedy, keď sa rozhodnú zaobstarať si poistný produkt v inom členskom štáte, a to vďaka lepšej spolupráci medzi orgánmi dohľadu;
  • poisťovatelia budú motivovaní viac investovať do dlhodobého kapitálu pre potreby hospodárstva;
  • finančná sila poisťovateľov bude lepšie zohľadňovať určité riziká vrátane rizík súvisiacich s klímou a bude menej náchylná na krátkodobé výkyvy na trhu;
  • celý sektor bude lepšie kontrolovaný, aby sa zabránilo ohrozeniu jeho stability.
Cieľom smernice o ozdravení a riešení krízových situácií v oblasti poistenia je zabezpečiť lepšiu pripravenosť poisťovateľov a príslušných orgánov v EÚ na závažné finančné ťažkosti. Zavedie sa ňou nový postup riadneho riešenia krízových situácií, v rámci ktorého budú lepšie chránení poistníci, reálna ekonomika, finančný systém a v konečnom dôsledku aj daňoví poplatníci. Vnútroštátne orgány budú mať k dispozícii lepšie možnosti pre prípad, že nejaká poisťovňa vyhlási platobnú neschopnosť. Zriadia sa kolégiá na riešenie krízových situácií, ktoré príslušným orgánom dohľadu a orgánom na riešenie krízových situácií umožnia prijať koordinované, včasné a rozhodné opatrenia na riešenie problémov, ktoré vzniknú v rámci cezhraničných skupín poisťovní či zaisťovní, čím sa zabezpečí, aby bol v danej situácii dosiahnutý čo najlepší výsledok pre poistníkov i hospodárstvo v širšom zmysle. Návrhy vychádzajú vo veľkej miere z technického poradenstva, ktoré poskytol Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). Zároveň kopírujú pracovné úsilie, ktoré sa v tejto oblasti vykonalo na medzinárodnej úrovni, pričom sa zohľadňujú európske špecifiká.